• image
    Nastava

Doktorske studije

Centar za doktorske studije
 

O studijama

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici omogućavaju doktorima medicine i stomatologije, sticanje akademskog zvanja doktora medicinskih nauka.

Studije su multidisciplinarne i obuhvataju četiri oblasti:

  • bazične ekspermentalne studije,
  • kliničke studije,
  • javno zdravlje
  • menadžment u zdravstvu

Doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore su integrisane a organizaciju i rukovodjenje doktorskim studijama vodi Centar za doktorske studije kao organ Senata. Proces prijave, izrade i odbrane dokrorske teze na UCG definisan je  Pravilima doktorskih studija. Na sajtu centra za doktorske studije nalaze se potrebni obrasci za administrativni menadžment.

Rukovodilac doktorskih studija na medicinskom fakultetu je Prof. dr Filip Vukmirović.

Nastavni plani i program doktorskih studija :

Dokumenta :

Pravila doktorskih studija
Vodič za doktorske studije
Etički kodeks

Mentor

Prijava za mentora (obrazac)
Mentorstvo (obrazac M - popunjava Fakultet)

Polazna istraživanja

Postupak prijave i odbrane polaznih istraživanja

Prijava teme polaznih istraživanja sa obrazloženjem teme polaznih istraživanja (obrazac)
Prvi izvještaj mentora o napredovanju doktoranda (obrazac IM - popunjava mentor)
Forma rada polaznih istraživanja (obrazac)
Prijava za ocjenu polaznih istraživanja (obrazac)
Prijava za odbranu polaznih istraživanja (obrazac)

Doktorska disertacija

Obrasci:
Prijava teme doktorske disertacije (obrazac PD)
Ocjena podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata sa prilogom (obrazac D1 - popunjava Fakultet)
Drugi izvještaj mentora o napredovanju doktoranda (obrazac IM - popunjava mentor)
Ispunjenost uslova doktoranda (obrazac D2 - popunjava Fakultet)
Ocjena doktorske disertacije (obrazac D3 - popunjava Fakultet)