• image
    O fakultetu

Organizacija uprave

Dekan fakulteta je prema Statutu Univerziteta Crne Gore, odgovoran za rad fakulteta.

Za pojedine djelatnosti u okviru rada fakulteta: organizacija nastave, naučno-istraživački rad i menadžment međunarodne saradnje, dekan imenuje prodekane od nastavnika fakulteta.

Za rukovođenje studijskim programima dekan imenuje rukovodioce, među nastavnicima studijskih programa.

Dekan predsjedava Vijećem fakulteta koje čine svi izabrani nastavnici i određen broj studenata. Vijeće je stručni organ fakulteta.

Dekan formira i vodi stručno tijelo Dekanski kolegijum, koje pored dekana, čine prodekani, rukovodioci studijskih programa i sekretar Fakulteta.

Sekretar fakulteta rukovodi administrativno-tehničkim poslovima fakulteta.

 

Dekanski kolegijum

Dekan:  
Dekan Goran Nikolić
Acc. Prof. dr Goran Nikolić
e-mail : nikolicg@ac.me
Prodekan za nastavu: Prodekan za nauku:
Prodekan za nastavu Doc. dr 
Olivera Miljanović Prodekan za nauku Doc. dr 
Bogdan Pajović
Prof. dr Olivera Miljanović
e-mail : oliveram@ac.me
Prof. dr Bogdan Pajović
e-mail : bogdanp@ac.me
Prodekan za međunarodnu saradnju: Rukovodilac studijskog programa Stomatologija:
Prodekan za međunarodnu saradnju Doc. dr 
Miroslav Radunović Rukovodilac studijskog programa Stomatologija Doc. dr Jasminka Anđelić
Prof. dr Miroslav Radunović
e-mail : miroslavr@ac.me
Prof. dr Jasminka Anđelić
e-mail : jasminka@ac.me

Rukovodilac studijskog programa farmacija:

Rukovodilac studijskog programa primijenjena fizioterapija:

   
Doc. dr Zorica Potpara Doc. dr Dušan Mustur

Rukovodilac studijskog programa visoka medicinska škola:

Rukovodilac za specijalizacije ljekara
  Koordinator za specijalizacije ljekara Prof. dr Ljubica Pejakov
Prof. dr Bogdan Pajović
e-mail : bogdanp@ac.me
Prof. dr Ljubica Pejakov
e-mail : ljubicap@ac.me
Rukovodilac doktorskih studija Sekretar:
   
Prof. dr Filip Vukmirović

Diplomirani pravnik
Sanja Vojinovic
e-mail: sekretarmedf@ac.me