• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluka sa sjecnice Vijeca od 31.01.2008. godine

Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 31.01.2008. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Mentori za doktorsku disertaciju odredjuju se iz:

1. Reda nastavnika Medicinskog fakulteta u Podgorici;
2. Reda nastavnika sa drugih Medicinskih fakulteta iz neposrednog i šireg okruženja.

II

U slučaju odredjivanja mentora iz reda nastavnika pod tačkom 2 prethodnog člana, kandidatu se odredjuje komentor iz reda nastavnika sa Medicinskog fakulteta u Podgorici, koji ispunjava uslove.

III

Mentor mora imati objavljene radove u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti doktorske disertacije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan