• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta 13.03.2008. god.

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _______
Podgorica, 13.03.2008. godine


Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 11 i 12 Pravilnika o ekvivalenciji stečenog obrazovanja i zaključka Senata Univerziteta Crne Gore, sa sjednice održane 23.11.2006. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 13.03.2008. godine donosiO D L U K U

I

Magistru medicinskih nauka, priznaje se odbranjeni magistarski rad, kao polazna istraživanja na doktorskim studijama.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan