• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta 13.03.2008. god.

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 13.03.2008. godine


Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 13.03.2008. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G
Za mentore na sprovodjenju
polaznih istraživanja


Predlažemo, da studentima doktorskih studija, na sprovodjenju polaznih istraživanja, budu mentori i to:

- doc. dr Ranko Lazović, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Aleksandru Kujoviću
oblast istraživanja: klinička - hirurgija;

- prof. dr Draginja Kojović, Medicinski fakultet Niš, studentu dr Kovačević Ognjenu
oblast istraživanja: stomatologija – bolesti usta;

- doc. dr Vesna Miranović, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Novosel Dušanki
oblast istraživanja: klinčka – pedijatrija;

- prof. dr Goran Nikolić, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Vučinić Ranki
oblast istraživanja: klinička – radiologija;

- prof. dr Milorad Kovačević, Medicinski fakultet Novi Sad, studentu dr Orbović Ranki
oblast istraživanja: stomatologija – stomatološka protetika;

- prof. dr Milorad Kovačević, Medicinski fakultet Novi Sad, studentu dr Obrenović Svetlani
oblast istraživanja: stomatologija – stomatološka protetika;
- prof. dr Ljubomir Todorović, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Dženadu Ganjola
oblast istraživanja: stomatologija – oralna hirurgija;

- prof. dr Bogoljub Peruničić, Medicinski fakultet Beograd (Institut za medicinu rada), studentu dr Mićanović Snežani
oblast istraživanja: medicina rada;

- doc. dr Predrag Nikolić, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Cimbaljević Katarini
oblast istraživanja: stomatologija – ortopedija vilice;

- prof. dr Branislav Karadžić, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Subotić Danijeli
oblast istraživanja: stomatologija – epidemiološka studija;

- prof. dr Zoran Vulićević, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Brajović Aleksandru
oblast istraživanja: stomatologija – eksperimentalna studija;

- prof. dr Milorad Bakić, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Popović Anki
oblast istraživanja: klinička – hematologija;

- prof. dr Zoran Vulićević, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Šahmanović Kemalu
oblast istraživanja: stomatologija – preventivna stomatologija;

- doc. dr Vesna Miranović, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Vuksanović Anastasiji
oblast istraživanja: klinička – pedijatrija;

- doc. dr Miodrag Radunović, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Sorat Draganu
oblast istraživanja: klinička – hirurgija;

- prof. dr Miroslava Jašović - Gašić, Medicinski fakultet Beograd, studentu dr Deljković Azri
oblast istraživanja: klinička – psihijatrija (biološka psihijatrija);

- prof. dr Zoran Latković, Medicinski fakultet Beograd, studentu dr Đurović Biljani
oblast istraživanja: klinička – tumori oka;

- prof. dr Mira Vujašković, Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr Radojičić Ivani
oblast istraživanja: stomatologija – bolesti usta;

- prof. dr Redžepagić Ževdet, Stomatološki fakultet Kosovska Mitrovica, studentu dr Šehović Erni
oblast istraživanja: stomatologija – stomatološka protetika;

- doc. dr Ranko Lazović, Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Janjušević Nebojši
oblast istraživanja: klinička – hirurgija.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan