• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta 13.03.2008. god.

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 13.03.2008. godine
Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 13.03.2008. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


1. Vijeće je analiziralo rezultate ankete studenata koje se odnose na zimski semestar studijske 2007/2008. godine, za studijski program medicina i stomatologija (za predmete koji su po nastavnom planu u zimskom semestru i izvode se u skladu sa Bolonjskim procesom).

2. Vijeće je usvojilo analizu ankete iz tačke 1, na način kako je navedeno u podnesku, broj: 351 od 06.03.2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan