• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta 13.03.2008. god.

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 13.03.2008. godine

Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 13.03.2008. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Ovlašćuje se dekan Medicinskog fakulteta – prof. dr Bogdan Ašanin, da radi efikasnosti, može predložiti ocjenu kvaliteta pedagoškog rada, nastavnika koji su u postupku za izbor u akademska zvanja.

II

Ocjenu iz tačke I predlaže na osnovu utvrdjenih akata od strane Vijeća.

III

O predloženoj ocjeni dekan Fakulteta će informisati Vijeće.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan