• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

Nakon dobijene Saglasnosti Senata Univerziteta Crne Gore, broj: 01-597/1 od 13.04.2006.godine i razmatranja prijedloga studentskog Vijeća, broj: 513 od 16.04.2007.godine, za članove Vijeća iz reda predstavnika studenata dodiplomskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 17.04.2007.godine, KONSTATOVALO je:


Potvrđuje se mandat novoizabranim članovima Vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici, iz reda predstavnika studenata dodiplomskih studija:


1. Šćekić Nebojša – studen poverenik
2. Bekan Mirela- predstavnik studenata V godine
3. Kadić Vojin- predstavnik studenata II godine
4. Mihailović Igor- predst. stud. Visoke Medic. škole- Berane
Vijeće Medicinskog fakulteta
Presedavajući

Prof. dr Miloš Cimbaljević