• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke sa sjednice Vijeca od 09.02.2006. godine

Na Vijeću Medicinskog fakulteta donesene su sledeće Odluke:

1. O izboru nastavnika i saradnika za poslediplomski studijski program i primijenjeni studijski program Visoke medicinske škole u Beranama.

2. Predloženi su članovi Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja za izbor u akademska zvanja, po Konkursu od 04.02.2006. godine.

3. Predložen je dr sci med Žarko Dašić u zvanje docent, za predmet Hirurgija, oblast ortopedija.

4. Vijeće je verifikovalo zaključne ocjene studenata dodiplomske nastave medicine i ocjene studenata Visoke medicinske škole u Beranama za zimski semestar studijske 2005/2006. godine.