• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeca

Sjednica Vijeca

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 10.09.2008. godine


Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem XXXVII (tridesetsedmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 16.09.2008. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Uručivanje Odluka o izboru u akademska zvanja
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Verifikacija ocjena odloženog popravnog ispita, održanog u mjesecu avgustu;
2. Angažovanje nastavnika sa drugih Univerziteta za studijsku 2008/2009. godinu (Oglas 17.06.2008. godine);
3. Imenovanje Komisije za pisanje Izvještaja za izbor u akademska zvanja, po Konkursu od 12.07.2008. godine;
4. Utvrdjivanje prijedloga za izbor u akademska zvanja, po Biltenu broj 233 od 10.07.2008;
5. Mentori;
6. Upoznavanje sa pravilima studiranja;
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@cg.yu

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 081/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan