• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta

Na osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Zaklju?ka sa sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, od 29.12.2008. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 22.01.2009. godine, utvrdilo jeP R I J E D L O G


1. Predlažemo, da visina školarine za studente Visoke medicinske škole u Beranama, od studijske 2009/2010. godine, iznosi 600,00 eura, po semestru.

2. Prijedlog se upućuje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore,

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
Na osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Prijedloga broj: 2239/1 od 15.12.2008. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine,


KONSTATUJE:

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta ispred studenata su:

1. Šćekić Nebojša student povjerenik
2. Rebronja Almir predstavnik studenata V godine
3. Luka? Edin predstavnik studenata II godine
4. Dašić Boris predstavnik studenata VI godine
5. Mikić Mirko predstavnik studenata Stomatologije
6. Novak Ivana predstavnik studenata Visoke
medicinske škole u Beranama

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanNa osnovu ?lana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (SL. List RCG«, broj: 60/03), ?lana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, ?lana 7 stav 3 Pravila postupka izobra u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 236 od 10.11.2008. godine, utvrdilo je sljedeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se:

Dr sci med Miroslav Radunović, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Anatomija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 12.07.2008. godine, za predmet Anatomija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

dr sci med Miroslav Radunović

U skladu sa ?lanom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 236 od 10.11.2008. godine.
Po isteku roka iz ?lana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlu?ilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanNa osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i ?lana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se ?lanovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Biohemijski pokazatelji kao faktori rizika u razvoju stenoze prije i poslije PCI«, kandidata: mr sci med Snežane Pantović, i to:

- Doc. dr Ivanka Marković, docent na predmetu Biohemija Medicinskog fakulteta u Beogradu;
- Doc. dr Aleksandra Isaković, docent na predmetu Biohemija Medicinskog fakulteta u Beogradu
- Prof. dr Tatjana Todorović, van. profesor na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

2. Student, mr sci med Snežana Pantović, je obavezna da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz ta?ke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i o?ekivane rezultate, odnosno izloži istraživa?ki program sa uslovima za uspješan završetak teze.

3. Komisija podnosi Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja kandidata.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
Na osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja recenzija, broj: 12 i 12/1 od 13.01.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, donijelo jeO D L U K U

I

Prihvata se recenzija rukopisa, pod nazivom »Klini?ka efikasnost statina u prevenciji koronarne bolesti«, autora doc. dr Anete Bošković.

II

Odobrava se štampanje rukopisa iz ta?ke i ove Odluke, kao monografija.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanNa osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i ?lana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se ?lanovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Psihijatrijska procjena ubistava u Crnoj Gori, analiza psihopatoloških i sociopatoloških faktora«, kandidata: mr sci med Željka Golubovića, i to:

- Prof. dr Miroslava Jašović Gašić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu;
- Doc. dr Aleksandar Damjanović, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu
- Prof. dr Mirko Peković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici

2. Student, mr sci med Željko Golubović, je obavezan da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz ta?ke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i o?ekivane rezultate, odnosno izloži istraživa?ki program sa uslovima za uspješan završetak teze.

3. Komisija podnosi Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja kandidata.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanNa osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K

I

Prihvataju se Izvještaji o održanoj nastavi, za zimski semestar, studijske 2008/2009. godine, broj: 64 od 20.01.2009.godine, broj: 63 od 21.01.2009. godine i broj: 77 od 22.01.2009. godine, na na?in kao u prilogu.

II

Izvještaj je sastavni dio ovog Zaklju?ka.

III

Zaklju?ak stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanNa osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, ?lana 8 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 22.01.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

Predlažemo, da se:

Dr sci med Antoaneta Adžić Ze?ević, izabere u zvanje docent Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Oftalmologija.

O b r a z l o ž e nj e


Na raspisani Konkurs u dnevnom listu »Pobjeda«, od 29.02.2008. godine, za predmet Oftalmologija, prijavila su se 2 (dva) kandidata:

1. dr sci med Antoaneta Adžić Ze?ević
2. dr sci med Nada Mišolić

U skladu sa ?lanom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenim kandidatima i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 235 od 01.10.2008. godine.
Po isteku roka iz stava 2 ?lana 7 Pravila, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata na sjednici održanoj 11.11.2008. godine, i predložilo, da se dr sci med Antoaneta Adžić Ze?ević, izabere u zvanje docent Univerziteta Crne Gore Medicinski fakultet, za predmet Oftalmologija (Prijedlog broj: 2071).
Dana 10.12.2008. godine, Medicinskom fakultetu je dostavljen Zaklju?ak sa sjednice Senata od 04.12.2008. godine, pod brojem 01-2504/1 i Prigovor, dr sci med Nade Mišolić, broj: 2504/01 od 03.12.2008. godine.
Recenzentska komisija je dala svoje Mišljenje na upućeni prigovor (broj: 2892 od 29.12.2008. godine, broj: 39/1 od 19.01.2009. godine), nakon ?ega je Vijeće odlu?ilo kao u dispozitivu ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan