• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeca

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K

I

Prihvata se Izvještaj o održanoj nastavi u zimskom semestru, studijske 2008/2009. godine, na doktorskim studijama, broj: 235 od 16.02.2009. godine.

II

Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Verifikuju se ocjene, po predmetima, na studijskim programima Medicinskog fakulteta (medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama), na način, kako je navedeno u Izvještajima o uspjehu studenata, broj: 186 od 09.02.2009. godine, broj: 206 od 11.02.2009. godine i broj: 236 od 16.02.2009. godine.

II

Izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

DOSTAVLJENO
- a/a Vijeća
- stud. služba

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 83 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03) i člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Predlaže se Nastavi plan i program za VI (šestu) godinu studija, sa ECTS katalozima, za studije medicine na Medicinskom fakultetu u Podgorici, kao u prilogu ove Odluke.

II

Odluka sa prilozima dostavlja se Univerzitetu Crne Gore.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda«, od 21.01.2009. godine, za predmet Fizikalna medicina i rehabilitacija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G


1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje, kandidata za predmet »Fizikalna medicina i rehabilitacija«:

- prof. dr Gordana Popović, red. prof. Medicinskog fakulteta
u Beogradu (oblast: fizikalna medicina i rehabilitacija);
- prof. dr Zoran Kojović, red. prof. Medicinskog fakulteta u
Nišu (oblast: fizikalna medicina i rehabilitacija);
- prof. dr Bogdan Ašanin, van. prof. Medicinskog fakulteta
u Podgorici (oblast: hirurgija- neurohirurgija)

2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Kvalitet pedagoškog rada doc. dr Slobodana Radovića, na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija, a na osnovu: rezultata ankete studenata, kontrole kvaliteta rada imenovane, primjene metoda i redovnosti nastave i analize ispita, u dijelu pedagoške djelatnosti ocijenjen je kao odličan.

2. Vijeće predlaže da se doc. dr Slobodanu Radoviću, na osnovu tačke 1 ovog Prijedloga, dodijeli 5 bodova.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, utvrdilo je


Z A K LJ U Č A K1. Prihvata se Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru, studijske 2008/2009. godine, broj: 194 od 10.02.2009. godine.

2. Izvještaj broj: 194 od 10.02.2009. godine, je sastavni dio ovog Zaključka.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 16 Pravila studiranja na postidplomskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

I

USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada “Preoperativni prediktivni faktori za nastanak atrijalne fibrilacije nakon hirurške revaskualrizacije miokarda, autora dr Nataše Belade, broj: 31 od 15.01.2009. godine.

II

IMENUJE SE Komisija za odbranu rada kandidata dr Nataše Belade, pod nazivom “Preoperativni prediktivni faktori za nastanak atrijalne fibrilacije nakon hirurške revaskualrizacije miokarda u sastavu:

- doc. dr Aneta Bošković – mentor
- doc. dr Ljilja Gledović Musić
- acad. prof. dr Goran Nikolić

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 16 Pravila studiranja na postidplomskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

I

USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada “Prognostički faktori kod bolesnika sa nehockinskim limfomima zeluca i crijeva, autora dr Veska Vujičića, broj: 134 od 28.01.2009. godine.

II

IMENUJE SE Komisija za odbranu rada kandidata dr Veska Vujičića, pod nazivom “Prognostički faktori kod bolesnika sa nehockinskim limfomima zeluca i crijeva u sastavu:

- prof. dr Biljana Mihaljević – mentor
- doc. dr Milena Todorović
- prof. dr Milica Martinović

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ______
Podgorica, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 39, 40 i 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G

1. Predlažemo, da se raspiše Konkurs za izbor u akademsko zvanje, za predmete:

- Hirurgija (oblast-opšta hirurgija)………………1 izvršilac
- Farmakologija i toksikologija…………………..1 izvršilac
- Mikrobiologija i imunologija…………………….1 izvršilac

2. Na predmetima:

- Interna medicina ………………………………….1 izvršilac
- Infektivne bolesti…………………………………..1 izvršilac

stekli su se uslovi za raspisivanje Konkursa za izbor u skladu sa članom 83 Statuta Univerziteta Crne Gore.

3. Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore, na saglasnost.

4. Prilog je sastavni dio ovog Prijedloga.


Prilog:
Opterećenje broj: 246
od 17.02.2009. godine

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 22.01.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja recenzija, broj: 181/1 i 181/2 od 06.02.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Prihvata se recenzija rukopisa, pod nazivom »Klinička mikrobiologija«, autora doc. dr Vinete Vuksanović.

II

Odobrava se štampanje rukopisa iz tačke I ove Odluke, u tiražu od 400 primjeraka, kao udžbenik za studente medicine i kao dopunska literatura za ostale studente zdravstvenog usmjerenja.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ________
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Zahtjeva broj: 216 od 12.02.2009. godine i Zahtjeva broj: 224 od 13.02.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Imenuje se prof. dr Predrag Stanišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, za člana Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze, kandidata dr Nataše Terzić, umjesto prof. dr Slobodanke Janošević.


2. Ostali članovi Komisije iz tačke I, imenovani su Odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta, broj: 1839 od 07.10.2008. godine


DOSTAVLJENO
- Imenovanim
- Kandidatu
- Dosije kandidata


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ________
Podgorica, 17.02.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Zaključka sa sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, od 29.12.2008. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.02.2009. godine, donijelo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo, da visina školarine za studente Medicinskog fakulteta, koji nemaju državljanstvo Crne Gore, od studijske 2009/2010. godine, iznosi 750,00 eura, po semestru.

2. Prijedlog se upućuje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan