• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:____
Podgorica, 16.03.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa dopisom Univerziteta Crne Gore, broj: 01-19 od 15.01.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.03.2009. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlaže se lista časopisa koji se smatraju referentnim u oblasti medicine, za izbor u akademsko zvanje, broj: 478/1 od 13.03.2009. godine, na način kao u prilogu.

2. Za predmet Socologija u medicini matičan je Medicinski fakultet u Podgorici, zajedno sa Filozofskim fakultetom u Nikšiću, a za predmet Statistika i informatika matičan je Medicinski fakultet u Podgorici zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Podgorici, na način kao u prilogu.

3. Prilog je sastavni dio ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

DOSTAVLJENO
- Senatu 1x
- A/a Vijeća 1x
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:____
Podgorica, 16.03.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.03.2009. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


Usvaja se analiza ankete studenata u zimskom semestru studijske 2008/2009. godine.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 16.03.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa Prijedlogom mentora broj: 469 od 13.03.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.03.2009. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Odredjuju se mentori studentima na doktorskim studijama, i to:

- prof. dr Agima Ljaljević - Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Ćatić Sabini;
- doc. dr Vesna Miranović – Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Durutović Ivani;
- prof. dr Mara Drecun – Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Šarenac Ognjenki;
- doc.dr Snježana Čolić –Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr stom Jovović Ognjenu;
- doc. dr Snježana Čolić – Stomatološki fakultet Beograd, studentu dr stom Labović Milinku;
- doc. dr Miodrag Radunović – Medicinski fakultet Podgorica, studentu dr Radunović Arseniju

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:____
Podgorica, 16.03.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.03.2009. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


Usvaja se Prijedlog Pravila za pripremu i odbranu rada za polazna istraživanja, na način kao u prilogu.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan