• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 12.11.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Izvještaja o upisu studenata na doktorske studije, studijske 2009/2010. godine, broj: 1903 od 18.09.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 12.09.2009. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o upisu studenata na doktorske studije, studijske 2009/2010. godine, broj: 1903 od 18.09.2009. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 12.11.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Izvještaja o anketiranju studenata, broj: 2240 od 28.10.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 12.09.2009. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o anketiranju studenata, broj: 2240 od 28.10.2009. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009.godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 28 stav 2 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo jeO D L U K U


Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »Kliničke endoskopske i patohistološke karakteristike »idiopatske« ulkusne bolesti«,
kandidata mr sci med Brigite Smolović.

Predloženi mentor je doc. dr Srđan Đuranović.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


DOSTAVLJENO
- Senatu
- Dosije
- a/a Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 12.11.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Molbe dr Maje Miročević, broj: 2229 od 26.10.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Molba dr Maje Miročević, broj: 2229 od 26.10.2009. godine i odobrava promjena teme magistarskog rada.

2. Imenuje se za mentora doc. dr Aleksandar Nikolić.

3. Ovom Odlukom, stavljaju se van snage Odluke broj:

- 757 od 15.05.2008. godine
- 757/1 od 16.05.2008. godine
- 697 od 14.04.2009. godineVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Prijedloga Tema za izradu završnog rada studenata medicine, broj: 2239 od 28.10.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Usvaja se Prijedlog Tema za izradu završnog rada studenata medicine, broj: 2239 od 28.10.2009. godine i čini sastavni dio ove Odluke

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Materijal iz tačke I ove Odluke, objaviće se na sajtu Medicinskog fakutleta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednico održanoj 12.11.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Utvrdjuju se Pravila studiranja, predmeti i dodatni uslovi za pohadjanje predavanja i polaganje ispita za studente studijskog programa Stomatologija.

2. Sastavni dio ove Odluke čine Pravila studiranja, predmeti i dodatni uslovi za pohadjanje predavanja i polaganje ispita za studente studijskog programa Stomatologija.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo je

O D L U K U


1. USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja kandidata dr stom Marije Antunović, pod nazivom »Značaj ekspresije p53 proteina u planocelularnom karcinomu oralne sluzokože«.

2. IMENUJE SE Komisija za odbranu - ocjenu polaznih istraživanja u sastavu:

1. Doc. dr Jasminka Andjelić – predsjednik
2. Doc. dr Vladimir Todorović – član
3. Doc. dr Mileta Golubović – mentor

3. O realizaciji Odluke staraće se Sekretar Fakulteta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


DOSTAVLJENO
- Kandidat
- Studentska služba (dosije)


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009. godineNa osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo je


O D L U K U


Odredjuje se doc. dr Antoaneta Adžić Zečević, docent Medicinskog fakutleta u Podgorici, za mentora studentu doktorskih studija Harisu Kujundžiću, oblast istraživanja: oftalmologija.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009. godine

Na osnovu člana 42 i 43 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta donijelo je

O D L U K U
O imenovanju Komisije za obezbjedjenje i unapredjenje kvaliteta na Medicinskom fakultetu

Član 1.

Imenuje se Komisija za obezbjedjenje i unapredjenje kvaliteta na Medicinskom fakultetu u Podgorici, u sastavu:

- prof. dr Milica Martinović – prodekan za nastavu
- dipl. pravnik Bauković Vesna – sekretar
- doc. dr Bogdan Pajović – predstavnik studijskog programa Visoka medicinska škola u Beranama
- doc. dr Jasminka Andjelić – predstavnik studijskog programa Stomatologija
- doc. dr Mileta Golubović – predstavnik akademskog osoblja
- Jelena Šćekić – predstavnik studenata doktorskih studija
- Rebronja Almir – predstavnik studenata dodiplomske nastave

Član 2.

Mandat članova Komisije traje tri (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, izuzev predstavnika studenata čiji mandat traje godinu dana, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan AšaninUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009.godine


Na osnovu člana 39, 40 i 99 Statuta Univerziteta Crne Gore, a nakon razmatranja Zahtjeva prof. dr Mare Drecun, broj: 2267 od 30.10.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 12.11.2009. godine, dalo jeM I Š L J E NJ E

I

Prof. dr Mari Drecun, daje se pozitivno Mišljenje za angažovanje u nastavi, na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo, za studijsku 2009/2010. godinu.

II

Mišljenje se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009.godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a nakon razmatranja Molbe Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Medicinskog fakulteta, broj: 2354 od 12.11.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo jeO D L U K U

I

Usvaja se Molba Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta Istočno Sarajevo, broj: 2354 od 12.11.2009. godine, i odobrava studentima Medicinskog fakulteta u Foči, da mogu prisustvovati obdukcijama, koje bi im na Odjeljenju za sudsku medicinu Kliničkog centra Crne Gore, prezentovala doc. dr Dragana Čukić.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

DOSTAVLJENO:
- Medicinski fakultet Foča
- Doc. dr Dragana Čukić
- a/a Vijeća


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: ____
Podgorica, 12.11.2009.godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 12.11.2009. godine, donijelo je


O D L U K U
o izmjeni Odluke broj: 1504 od 29.10.2007. godine


1. U sastavu Komisije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (Odluka broj: 1504 od 29.10.2007. godine), umjesto člana pok. Doc. dr Žarka Mićovića, imenuje se doc. dr Filip Vukmirović.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekanDOSTAVLJENO:
- Prof. dr Ljubica Pejakov
- Doc. dr Filip Vukmirović
- a/a Vijeća