• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeca Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 46. (četrdesetšestu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 12.11.2009. godine.

Prije usvajanja Dnevnog reda, dekan će uručiti Odluke o izboru u akademska zvanja i saopštiti predstavnika studenata Visoke Medicinske škole u Beranama, za člana Vijeća.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Usvajanje Izvještaja o upisu studenata na doktorske studije, studijske 2009/2010. godine;
2. Anketa studenata, za ljetnji semestar studijske 2008/2009. godine;
3. Imenovanje Komisije za obezbjedjenje i unapredjenje kvaliteta na Fakultetu;
4. Usvajanje Izvještaja Komisije o ocjeni radnog naslova doktorske teze i Izvještaj Komisije o polaznim istraživanjima;
5. Usvajanje tema završnog rada studenata medicine;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan