• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 11.01.2010. godine


Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 48. (četrdesetosmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 19.01.2010. godine.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o održanoj nastavi na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine;
2. Izvještaj o održanoj nastavi na doktorskim studijama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine;
3. Izvještaj o obavljenom specijalističkom stažu i imenovanju članova Komisije za polaganje specijalističkog ispita;
4. Predlaganje Komisija za razmatranje konkursnog materijala, po Konkursu objavljenom 03.12.2009. godine;
5. Realizacija praktične nastave za kliničke predmete studijskog programa Stomatologija;
6. Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme magistarskog rada za kandidata, dr Maju Miročević;
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan