• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1875
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 17.09.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Usvajaju se Izvještaji o uspjehu studenata, po završetku ljetnjeg semestra studijske 2008/2009. godine, broj: 1844 od 15.09.2009. godine, za osnovne studije medicine i broj: 1845 od 15.09.2009. godine, za osnovne studije stomatologije.

2. Na osnovu Izvještaja iz tačke 1 ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je i navedeno u Izvještajima, koji čine sastavni dio ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1876
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 17.09.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Aneta Bošković, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Interna medicina.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.03.2009. godine, za predmet Interna medicina, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Aneta Bošković

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1877
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 17.09.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Bogdanka Andrić, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Infektivne bolesti.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.03.2009. godine, za predmet Infektivne bolesti, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Bogdanka Andrić

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1878
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 17.09.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Nataša Duborija Kovačević, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Farmakologija sa toksikologijom.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.03.2009. godine, za predmet Farmakologija sa toksikologijom, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Nataša Duborija Kovačević

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 243 od 10.06.2009. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1879
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 17.09.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 244 od 01.07.2009. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Gordana Mijović, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Mikrobiologija i imunologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.03.2009. godine, za predmet Mikrobiologija i imunologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Gordana Mijović

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 244 od 01.07.2009. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,
Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1880
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 17.09.2009. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 244 od 01.07.2009. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Aleksandar Nikolić, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Hirurgija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.03.2009. godine, za predmet Hirurgija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavila su se 2 (dva) kandidata:

Dr sci med Aleksandar Nikolić
Dr sci med Aleksandar Filipović

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenim kandidatima i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 244 od 01.07.2009. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1874
Podgorica, 17.09.2009. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 17.09.2009. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o početku nastave, za studijsku 2009/2010. godinu, broj: 1846 od 16.09.2009. godine, na način, kao u prilogu ovog Zaključka.

2. Izvještaj u prilogu je sastavni dio ovog Zaključka.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1937
Podgorica, 17.09.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja recenzija, broj: 1824 i 1824/1 od 11.09.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.09.2009. godine, donijelo jeO D L U K U

I

Prihvata se recenzija rukopisa, pod nazivom »Putnička i tropska medicina«, autora doc. dr Bogdanke Andrić, doc. dr Bogdana Pajovića i saradnika.

II

Odobrava se štampanje rukopisa iz tačke I ove Odluke, kao dopunska literatura za doktore medicine i studente iz oblasti medicinskih nauka.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1881
Podgorica, 17.09.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 17.09.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »Psihijatrijska procjena ubistva u Crnoj Gori, analiza psihopatoloških sociopatoloških faktora« kandidata mr sci med Željka Golubovića.

Predloženi mentor je: prof. dr Mirko Peković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Komentor: Prof. dr Miroslava Jašović Gašić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan