• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2610
Podgorica, 15.12.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.12.2009. godine, utvrdilo je


Z A K L J U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o održanoj nastavi i rezultatima prvih provjera znanja u zimskom semestru, studijske 2009/2010. godine, broj: 2508 od 07.12.2009. godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2609
Podgorica, 15.12.2009. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Zahtjeva studenata Medicinskog fakulteta, broj: 2433 od 23.11.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.12.2009. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Odobrava se odloženi popravni ispit za redovne studente VI (šeste) godine studija medicine (koji su ostvarili 40 ECTS kredita sa V (pete) godine).

II

Student može polagati ispit, pod uslovima:

- samo 1 (jedan) ispit iz zimskog semestra V (pete) godine (IX semestar) ili zimskog semestra VI (šeste) godine (XI semestar);
- da je polagao ispit u završnom ili popravnom ispitnom roku ili oba roka.

III

Ispit će se održati 5 i 6 marta 2009. godine.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2612
Podgorica, 15.12.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a nakon razmatranja Molbe za promjenu mentora, broj: 2350 od 13.11.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.12.2009. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Usvaja se Molba dr Raičević-Šarenac Ognjenke, broj: 2350 od 13.11.2009. godine, i odobrava promjena mentora.

2. Prof. dr Ljubica Pejakov- oblast anesteziologija, imenuje se za mentora, umjesto prof. dr Mare Drecun.

3. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 509 od 18.03.2009. godine.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekanDOSTAVLJENO
- Prof. dr Ljubica Pejakov-mentor
- Dr Raičević – Šarenac Ognjenka
- a/a VijećaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2611
Podgorica, 15.12.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.12.2009. godine, donijelo jeO D L U K U


Odredjuje se prof. dr Dragoslav Nenezić, za mentora studentu doktorskih studija Krgović Vladimiru, oblast istraživanja: radiologija.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2528
Podgorica, 15.12.2009. godineNa osnovu člana 42 Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim


O D L U K U
O dodjeli nagrada najboljim studentima
Medicinskog fakulteta


I

Dodjeljuju se nagrade najboljim studentima Medicinskog fakulteta u Podgorici (studijski program medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama).

II

Nagradu dobijaju studenti koji imaju najmanju ukupnu prosječnu ocjenu 9,00 i položene sve ispite iz prethodnih godina, odnosno sa indeksom uspjeha 100%.

III

Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu od 200,00 eura.

IV

Imena nagradjenih studenata biće saopštena na svečanoj sjednici Vijeća, 15.12.2009. godine, a nagrade se mogu podići u Službi računovodstva od 15.12.2009. godine.

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin