• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:75
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja o održanoj nastavi na Visokoj Medicinskoj školi u Beranama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine, broj: 32 od 14.01.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o održanoj nastavi na Visokoj Medicinskoj školi u Beranama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine, broj: 32 od 14.01.2010. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:76
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja o održanoj nastavi na doktorskim studijama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine, broj: 29 od 14.01.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o održanoj nastavi na doktorskim studijama, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine, broj: 29 od 14.01.2010. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:77
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja o obavljenom specijalističkom stažu iz radiologije, broj: 61 od 19.01.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o specijalističkom stažu iz radiologije, broj: 61 od 19.01.2009. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:78
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore a u vezi sa članom 18 Pravilnika o specijalizacijama (»Sl. List RCG broj: 74/2006), Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Imenuju se članovi Ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Radiologije, u sastavu:

- prof. dr Dragoslav Nenezić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – predsjednik;
- acad. prof. dr Goran Nikolić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – član;
- prof. dr Đorđije Šaranović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – član

2. Specijalistički ispit iz Radiologije, polagaće:

- dr Dragan Vujović
- dr Sanja Đedović
- dr Radomir Rakočević

3. Termin polaganja specijalističkog ispita biće naknadno utvrdjen.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 79
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademsko i naučno zvanje,koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 19.01.2010. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G

1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje, kandidata, za predmete:

Anatomija:

- prof. dr Vesna Bakić, red. profesor Medicinskog fakulteta
u Podgorici (oblast: Anatomija);
- doc. dr Miroslav Radunović, docent Medicinskog
fakulteta u Podgorici (oblast: Anatomija);
- prof. dr Bogdan Ašanin, van. profesor Medicinskog fakulteta
u Podgorici (oblast: Hirurgija – neurohirurgija)

Ginekologija i akušerstvo:

- prof. dr Borislav Čolaković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Ginekologija i akušerstvo);
- doc. dr Snežana Crnogorac, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Ginekologija i akušerstvo);
- doc. dr Dragoljub Perović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Hirurgija – urologija)

Preventivna stomatologija I i II i Dječija stomatologija

- prof. dr Momir Carević, red. profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu (oblast: Preventivna stomatologija i Dječija stomatologija);
- prof. dr Mirjana Ivanović, red. profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu (oblast: Preventivna stomatologija i Dječija stomatologija);
- doc. dr Mira Samardžić, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Pedijatrija)

Onkologija:

- prof. dr Stojan Radić – red. profesor Medicinskog fakulteta u Nišu (oblast: interna – onkologija)
- prof. dr Milena Drezgić – red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: interna – endokrinologija);
- prof. dr Aneta Bošković – van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: interna – kardiologija);

Interna medicina - nefrologija:

- prof. dr Đorđe Maksić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: interna – nefrologija);
- prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: interna – kardiologija);
- prof. dr Milica Martinović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: patofiziologija);

Epidemiologija

- prof. dr Branislav Todorović – red. profesor Medicinskog fakulteta u Nišu (oblast: Epidemiologija)
- prof. dr Zorica Šeguljev – red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (oblast: Epidemiologija);
- prof. dr Agima Ljaljević – van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Socijalna medicina);


2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 88
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Medicinski fakultet – studijski program Stomatologija, u realizaciji praktične nastave naplaćivaće stomatološke usluge.

2. Cijene stomatoloških usluga studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta u Podgorici, su umanjene za 40% u odnosu na cijene istih usluga u Kliničkom centru Crne Gore – Stomatološka poliklinika.

3. Služba računovodstva će pripremiti finansijsku dokumentaciju radi realizacije ove Odluke.

4. Odluka će se primjenjivati od 01.02.2010. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta u Podgorici, tokom izvodjenja praktičnog dijela nastave, saradnici i studenti istovremeno na praktičnim vježbama pružaju usluge trećim licima.
Studenti ovog studijskog programa se finansiraju iz budžeta, te sredstva za realizaciju istog obezbjedjuje Fakultet.
Izmedju ostalog, Fakultet finansira nabavku materijala neophodnog za praktičnu nastavu i za pružene stomatološke usluge.
Imajući u vidu da realizacija, održavanje i razvoj ovog studijskog programa zahtjeva velika sredstva, Medicinski fakultet je i u osnivačkim dokumentima (akreditacija tačka 4.14), kao izvor finansiranja i način obezbjedjivanja sredstava za rad studijskog stomatološkog programa, utvrdio a isto usvojeno od strane Univerziteta i Savjeta za visoko obrazovanje – pružanje usluga trećim licima.

Praksa drugih Stomatoloških fakulteta u okruženju, prevashodno Stomatološkog fakulteta u Beogradu, sa kojim Medicinski fakultet ima saradnju je da u ovom dijelu naplaćuje navedene usluge.

Cijene stomatoloških usluga su niže za 40% od cijena istih usluga Kliničkog centra Crne Gore, s ciljem da se rashodi u ovom dijelu nadoknade i obezbijedi kvalitetno izvodjenje praktične nastave.

Kako ne postoje pravne smetnje u pogledu registracije Fakulteta za obavljanje ove djelatnosti, komparacijom sa drugim fakultetima a u cilju finansijske održivosti programa, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan AšaninUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 80
Podgorica, 19.01.2009. godineNa osnovu člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 11 stav 3 Pravila studiranja na postidplomskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

USVAJA SE izvještaj komisije za ocjenu magistarske teme, pod nazivom “Uticaj korekcije ishemijske mitralne valvule na reverzno remodelovanje lijeve komore”, kandidata dr Maje Miročević, i odobrava navedena temu za izradu magistarskog rada.

IMENUJE SE Komisija za ocjenu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Goran Nikolić - predsjednik
- Doc. dr Aleksandar Nikolić – mentor
- Doc. dr Ljilja Gledović Musić - član


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 81
Podgorica, 19.01.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40, a u vezi sa članom 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 19.01.2010. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se raspiše Konkurs za izbor u akademsko zvanje za predmet:

- Interna medicina (oblast: kardiologija)


O b r a z l o ž e nj e

Za predmet Interna medicina (oblast: kardiologija), Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore broj: 01-1657 od 04.07.2005. godine, izabrana je u akademsko zvanje docent, dr sci med Ljilja Gledović Musić.
Kako su se stekli uslovi za raspisivanje Konkursa, shodno stavu 3 člana 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće je predložilo kao u dispozitivu.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 82
Podgorica, 19.01.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja recenzije, broj: 57/1 od 18.01.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 19.01.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Prihvata se recenzija rukopisa, pod nazivom »Psihijatrija«, autora prof. dr Mirka Pekovića i saradnika.

II

Odobrava se štampanje rukopisa iz tačke I ove Odluke kao udžbenik za studente medicine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan