• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 418
Podgorica, 11.03.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Usvajaju se Izvještaji o uspjehu studenata, po završetku zimskog semestra, studijske 2009/2010. godine:

Broj: 389 od 09.03.2010. godine, za studije medicine;
Broj: 273 od 22.02.2010. godine, za studije stomatologije;
Broj: 274 od 22.02.2010. godine, za Visoku medicinsku školu u Beranama i
Broj: 396 od 09.03.2010. godine, za doktorske studije

2. Na osnovu Izvještaja iz tačke 1 ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je i navedeno u Izvještajima, koji čine sastavni dio ove Odluke.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


DOSTAVLJENO
- studentska služba
- a/a Vijeća


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 419
Podgorica, 11.03.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Izvještaja o anketiranju studenata, broj: 392 od 09.03.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o anketiranju studenata, broj: 392 od 09.03.2010. godine.

2. Izvještaj čini sastavni dio ovog Zaključka.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 420
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o početku nastave, za ljetnji semestar studijske 2009/2010. godine, broj: 327 od 02.03.2010. godine, na način kao u prilogu ovog Zaključka.

2. Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 421
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademsko i naučno zvanje, koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda« od 04.02.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje kandidata, za predmet Interna medicina (oblast: kardiologija):

- prof. dr Bosiljka Vujisić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: Interna medicina, kardiologija)
- prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Interna medicina, kardiologija)
- prof. dr Mara Drecun, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Fiziologija)

2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 422
Podgorica, 11.03.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se članovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Razlike u učestalosti i karakteristikama cavum septi pellucidi kod neuropsihijatrijskih oboljenja i zdravih osoba«, kandidata mr sci med Dragane Šćepanović, i to:

- prof. dr Branislav Filipović, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (oblast: Anatomija)
- prof. dr Laslo Puškaš, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (oblast: Anatomija);
- prof. dr Mirko Peković, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici (oblast: Psihijatrija)

2. Za mentora se odredjuje prof. dr Branislav Filipović, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

3. Za komentora se odredjuje prof. dr Mirko Peković, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici;

4. Student, mr sci med Dragana Šćepanović, obavezna je da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz tačke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze.

5. Komisija u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja podnosi Vijeću Medicinskog fakulteta Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan

DOSTAVLJENO
- studentu
- komisija (3x)
- a/a Vijeća
- rješenje mentoru
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 423
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, kandidata dr stom Kemala Šahmanovića, pod nazivom »Ispitivanje uticaja aerosolnog unošenja fluorida na tvrda zubna tkiva«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Doc. dr Jasminka Andjelić - predsjednik
- Doc. dr Dragan Laušević - član
- Prof. dr Zoran Vulićević - mentorVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a VijećaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 424
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, kandidata dr med Sabine Ćatić, pod nazivom »Faktori rizika za upotrebu alkohola kod srednjoškolaca u Podgorici«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Prof. dr Jelena Radulović - predsjednik
- Doc. dr Dragana Čukić - član
- Prof. dr Agima Ljaljević – mentorVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a Vijeća


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 425
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Odredjuje se za mentora, kandidatu dr Tamari Jovićević, prof. dr Radmila Petrović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naučna oblast: Interna medicina (reumatologija).
Oblast polaznih istraživanja: Imunologija – sistemski
eritemski lupus.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 427
Podgorica, 11.03.2010. godine


Na osnovu člana 39, 40 i 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo jeO D L U K U


1. Predlažemo da se raspiše Konkurs za izbor u akademsko zvanje, za predmete:

- Dermatovenerologija
- Interna medicina – pneumofiziologija
- Infektivne bolesti

2. U skladu sa članom 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, stekli su se uslovi za raspisivanje Konkursa za izbor u akademsko zvanje, na predmetu Hirurgija (oblast: neurohirurgija).

3. Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore, na saglasnost.

4. Prilog je sastavni dio ovog Prijedloga.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 428
Podgorica, 11.03.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i saglasnosti (Obraćanje broj: 398 od 10.03.2010. godine) autora Goldberg Charlesa i Jan Thompsona (Co-Creators), Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 11.03.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Priredjen je udžbenik Hirurška klinička propedevetika, a nakon dobijene saglasnosti (Obraćanje broj: 398 od 10.03.2010. godine) od autora Goldberg Charlesa i Jan Thompsona (Co-Creators), koju će koristiti studenti Visoke Medicinske škole u Beranama.

2. Priredjivači udžbenika iz tačke 1 ove Odluke su:

- doc. dr Bogdan Pajović
- prof. dr Bogdan Ašanin
- Doc. dr Miodrag Radunović
- Student Sanja Gluščević

3. Udžbenik će se primjenjivati od studijske 2010/2011. godine.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin