• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 535
Podgorica, 06.04.2010. godine


Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 50. (pedesetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 15.04.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Prijedlog za izbor u akademska zvanja, po Biltenu broj: 251 od 05.03.2010. godine;
2. Formiranje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, po Konkursu od 31.03.2010. godine;
3. Prijedlog za člana Senata i članove Strukovnog Vijeća za prirodne i tehničke nauke, na Univerzitetu Crne Gore;
4. Prijedlog broja studenata za upis na osnovnim studijama Fakulteta;
5. Doktorske studije
- Imenovanje mentora
- Izvještaj o podobnosti teme polaznih istraživanja
- Imenovanje Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan