• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


P R I J E D L O G

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 586
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39, 40 i člana 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja, koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda« od 31.03.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.04.2010. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G

1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademska zvanja kandidata, za predmete:

Dermatovenerologija :
- prof. dr Đorđije Karadaglić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, (oblast: dermatovenerologija)
- prof. dr Sonja Vesić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: dermatovenerologija)
- prof. dr Bogdanka Andrić, van. prof. Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: infektivne bolesti)

Interna medicina – pneumoftiziologija
- prof. dr Gordana Radosavljević-Ašić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (Interna medicina, oblast: pulmologija)
- prof. dr Aneta Bošković, van. prof. Medicinskog fakulteta u Podgorici (Interna medicina , oblast: kardiologija)
- doc. dr Milić Medenica, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (Interna medicina, oblast: pulmologija)

Hirurgija (oblast: neurohirurgija)
- prof. dr Milorad Babić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Nišu (Hirurgija, oblast: neurohirurgija)
- prof. dr Tomislav Cigić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (Hirurgija, oblast: neurohirurgija)
- prof. dr Stanko Milić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: neurologija)

2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 584
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 15.04.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Vladimir Todorović, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Onkologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, za predmet Onkologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Vladimir Todorović

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 585
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 15.04.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Aleksandra Vuksanović Božarić, izabere u zvanje docent Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Anatomija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, za predmet Anatomija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Aleksandra Vuksanović Božarić

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 587
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 15.04.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr Snežana Matijević, izabere u zvanje docent Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmete Preventivna stomatologija I i II i Dječija stomatologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, za predmete Preventivna stomatologija I i II i Dječija stomatologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr Snežana Matijević

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 588
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 15.04.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Dragan Laušević, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Epidemiologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, za predmet Epidemiologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Dragan Laušević

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 589
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 15.04.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Marina Ratković, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Interna medicina (oblast nefrologija).

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2009. godine, za predmet Interna medicina (oblast nefrologija), Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Marina Ratković

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 251 od 05.03.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 579
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Kvalitet pedagoškog rada prof. dr Bogdana Ašanina, na predmetu Hirurgija (oblast neurohirurgija), a na osnovu: rezultata ankete studenata, kontrole kvaliteta rada imenovanog, primjene metoda i redovnosti nastave i analize ispita, u dijelu pedagoške djelatnosti ocijenjen je kao odličan.

2. Vijeće predlaže da se prof. dr Bogdanu Ašaninu, na osnovu tačke 1 ovog Prijedloga, dodijeli 5 bodova.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 595
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.04.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, broj: 579 od 13.04.2010. godine, kandidata dr med Harisa Kujundžića, pod nazivom »Efektivnost intralezionalne aplikacije triamcinolona u terapiji halaciona«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Prof. dr Miroslav Vukoslavljević, red. profesor VMA (oblast: oftalmologija) - predsjednik
- Prof. dr Bogdan Ašanin, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: neurohirurgija) - član
- Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: oftalmologija) - mentorVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a VijećaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 594
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.04.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se članovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Neinvazivna evaluacija asiptomatske atrijalne fibrilacije«, kandidata mr sci med Mihaila Vukmirovića, i to:

- prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (oblast: Kardiologija)
- prof. dr Milica Martinović, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (oblast: Patofiziologija);
- doc. dr Ljilja Gledović Musić, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (oblast: Kardiologija);
- doc. dr Snežana Vujošević, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (oblast: Endokrinologija)

2. Za mentora se odredjuje prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.


3. Student, mr sci med Mihailo Vukmirović, obavezan je da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz tačke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze.

4. Komisija u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja podnosi Vijeću Medicinskog fakulteta Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan

DOSTAVLJENO
- studentu
- komisija (3x)
- a/a Vijeća
- rješenje mentoru
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 596
Podgorica, 15.04.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.04.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Odredjuje se za mentora, kandidatu dr med Emiru Muzuroviću, doc. dr Snežana Vujošević, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, naučna oblast: Interna medicina (endokrinologija).
Oblast polaznih istraživanja: Interna medicina.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICISNKI FAKULTET
Broj: 590
Podgorica, 15.04.2010. godine

Na osnovu člana 89 Zakona o visokom obrazovanju, člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa aktom Univerziteta broj: 01/1-483 od 06.04.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I Predlažemo, da broj studenata za upis u studijsku 2010/2011. godinu bude:

1. Medicina ....................40 (četrdeset) studenata od kojih 5 (pet) stranih državljana
2. Stomatologija ..............20 (dvadeset) studenata od kojih 3 (tri) strana državljana
3. Visoka medicinska škola Berane ...........60 (šezdeset) studenata od kojih 6 (šest) strani državljani

U slučaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih državljana (tačka 1,2 i 3), za toliki broj proširiće se Rang lista kandidata sa državljanstvom Crne Gore (medicina, stomatologija, Visoka medicinska škola Berane).


Strani državljanin može steći pravo upisa ako ima isti ili veći broj bodova od kandidata – državljanina Crne Gore, koji se nalazi na zadnjem mjestu Rang liste, a stekao je pravo upisa.

II Prijedlog se upućuje Univerzitetu Crne Gore.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa raspoloživim resursima fakulteta (kadrovski, materijalni i dr.), a vodeći računa o stanju na tržištu rada krajem 2009. godine, odnosno ponudi i potražnji za doktorima medicine, smatramo da je predloženi broj studenata za upis na osnovnim studijama, u studijskoj 2010/2011. godini, optimalan.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

DOSTAVLJENO
- Univerzitetu Crne Gore
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 577
Podgorica, 15.04.2010. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G

I

Predlaže se prof. dr Bogdan Ašanin, za predstavnika u Senat Univerziteta Crne Gore.

II


Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


DOSTAVLJENO
- Univerzitetu Crne Gore
- a/a VijećaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 579
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G

I

Predlažu se prof. dr Miodrag Šoć i prof. dr Agima Ljaljević, za predstavnike u Vijeću za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore.

II

Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


DOSTAVLJENO
- Univerzitetu Crne Gore
- a/a Vijeća


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 593
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 40 i 56 Statuta Univerziteta Crne Gore i utvrdjene procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore (akt Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj: 01-993 od 14.05.2004. godine), Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, donosi


O D L U K U
O pokretanju procedure imenovanja dekana
Medicinskog fakulteta


I

Pokreće se postupak imenovanja dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mandatni period 2010-2013. godine.

II

Postupak predlaganja kandidata za dekana sprovesti u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore i procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore (broj: 01-993 od 14.05.2004. godine).VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

DOSTAVLJENO
- a/a Vijeća
- Oglasna tablaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 593/1
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 11 Procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore (broj: 01-993 od 14.05.2004. godine), Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010. godine, donosi


O D L U K U
O obrazovanju Komisije za sprovodjenje
procedure imenovanja dekana


I

Obrazuje se Komisija za sprovodjenje procedure imenovanja dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mandatni period 2010-2013. godine, u sastavu:

1. Prof. dr Milica Martinović-predsjednik
2. Doc. dr Mileta Golubović – član
3. Doc. dr Mira Samardžić - član

II

Komisija je dužna da se stara o primjeni odredbi Statuta Univerziteta Crne Gore i odredbi procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore (broj: 01-993 od 14.05.2004. godine).

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

DOSTAVLJENO
- Komisiji
- a/a VijećaUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 592
Podgorica, 15.04.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.04.2010.godine , donijelo je

O D L U K U

I

Imenuju se članovi recenzentske Komisije, za rukopis, pod nazivom: »Bakterijska vaginoza-zdravstveni problem kod žene«, autora doc. dr Vinete Vuksanović:

- prof. dr Marija Kulauzov – red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (oblast: mikrobiologija);
- prof. dr Vera Jerant Patić – red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (oblast: mikrobiologija)

II

Nakon obavljene recenzije istu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan