• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 683
Podgorica, 07.05.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 07.05.2010. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o održanoj nastavi i rezultatima prvih provjera znanja, u ljetnjem semestru studijske 2009/2010. godine, broj: 664 od 06.05.2010. godine, na način kao u prilogu ovog Zaključka.

2. Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 681
Podgorica, 07.05.2010. godine


Na osnovu člana 4 Procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, broj: 01-993 od 14.05.2004. godine, na sjednici Vijeće Medicinskog fakulteta, održanoj 07.05.2010. godine, utvrdilo je:PRIJEDLOG KANDIDATA

Za imenovanje dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici,
za mandatni period 2010-2013. godina


1. Prof. dr Bogdan AšaninImenovani kandidat će se predstaviti na javnoj sjednici Vijeća Medicinskog fakulteta, vidjenjem daljeg razvoja Fakulteta.

Javna sjednica zakazana je za dan 14.05.2010. godine u 11,00 časova u amfiteatru Fakulteta (dekanat).VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin