• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 682
Podgorica, 10.05.2010. godine
Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 52. (pedesetdrugu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 14.05.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izlaganje programa kandidata za imenovanje dekana, za mandatni period 2010-2013. godina;
2. Izjašnjavanje o predloženom kandidatu;
3. Utvrdjivanje prijedloga za imenovanje dekana


Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 11,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

Na sjednici Vijeća, održanoj dana 07.05.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta utvrdilo je kandidata za imenovanje dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mandatni period 2010-2013. godina – prof. dr Bogdana Ašanina.

Dostavljamo Vam na uvid Program, koji će kandidat izlagati na javnoj sjednici Vijeća, dana 14.05.2010. godine u 11:00 časova, u amfiteatru dekanata.
PROGRAM RADA
Prof. dr Bogdan Ašanin
-Izbor za Dekana Medicinskog fakulteta za mandatni period 2010/2013god.


Poštovane kolege,
Na početku želim da Vam se zahvalim na predlogu za izbor za Dekana u narednom mandatnom periodu.
Prošle su tri godine od dana kada ste mi ukazali čast da budem prvi medju jednakima u oblikovanju i razvijanju Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.Htio bih da se osvrnem na ono što je planirano i uradjeno iz prethodnog programa i da izložim aktivnosti koje treba preduzeti u narednom periodu.
Prethodni program rada bazirao sam na timskom radu, koji uključuje sve nastavnike,saradnike i studente sa podsticanjem izbora mladjih i najboljih u početna i viša nastavna zvanja. Moram priznati da sam izuzetno ponosan što sam u tom izazovnom zadatku uspio, tako da je rad Vijeća Medicinskog fakulteta bio na visokom akademskom nivou, nastavni proces se odvijao u korelaciji punog medjusobnog poštovanja i uvažavanja izmedju nastavnika, saradnika, studenata i uprave fakulteta. Ne manji kapital je i izbor 12 novih nastavnika- docenata, a u procesu izbora je još 3(ukupno 15) i 8 izbora u više zvanje, a u procesu izbora su 2 nastavnika(ukupno 10). Na ovaj način smo ojačali kadovsku bazu, posebno na programu medicine, te osim nekoliko predmeta, cjelokupnu nastavu izvode nastavnici sa Univerziteta Crne Gore. Na programu stomatologije, moramo i dalje ulagati napore za stvaranje nastavnog kadra , što je izuzetno teško, jer je njihova baza daleko manja sa malim brojem stomatologa zainteresovanih za naučnonastavnu djelatnost. Moram sa zadovoljstvom istaći pozitivan input VMŠ u Beranama na razvoj kadrova.Sada je na ovom programu uključeno 6 doktora nauka iz Berana i Bijelog Polja, a u toku izrade doktorskih teza su još nekoliko kolega.

Sa donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju ( 2003god.) novog Statuta Univerziteta (2004god.) potpisivanja Bolonjske deklaracije od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore (2003) pristupilo se usaglašavanju kurikuluma svih studijskih programa, sa prepoznatljivim načelima reforme savremenih studija na medicinskim fakultetima razvijenih zemalja, sa jedne strane i kompatibilnosti sa planovima i programima na medicinskim fakultetima u okruženju sa druge strane.
Reformu planova i programa medicine , koja je bila uradjena za četiri od šest godine studija, smo uspješno završili.To je bio opsežan posao, to je proces u kojem je bio uključen veliki broj nastavnika, saradnika i studenata.Tokom eksterne evaulacije Univeziteta Crne Gore, uradjena reforma na Medicinskom fakultetu je dobila pozitivne ocjene. U izmijenjenim kurikulumima unijeti su zahtjevi savremenih medicinskih studija u skladu sa evropskim standardima. Radeći na reformi nastave uz primjenu Bolonjske deklaracije i shavatajući smisao toga procesa, uradili smo projekat koji smo aplicirali Evropskoj komisiji u okviru Tempus programa, te u selekciji za 2005 godinu dobili projekat za naš fakultet.
Činjenica, da je Evropska komisija za visoko obrazovanje podržala naše viđenje reforme kroz Tempus projekat (390000 E) govori o promišljenosti i kvalitetu reforme.
Kroz Tempus projekat Medicinski fakutet u Podgorici ostvario je saradnju sa Medicinskim fakultetom u Udinama (Italija) i Medicinskim fakultetom iz Nijmegena (Holandija).Ostvarili smo mobilnost i uključivanje u nastavu 16 studenata sa Medicinskog fakulteta u Podgorici u trajanju od jednog semestra ( 6 mjeseci) i 8 studenata po dvije nedjelje na Medicinskom fakutetu u Udinama. Imali smo mobilnost 24 nastavnika i saradnika po 7 dana na Medicinskim fakultetima u Udinama i Nijmeganu, kao studijski boravak.Takodje, u više navrata su dolazili profesori sa fakulteta u Udinama i Nijmegena na naš fakultet, te održali više predavanja iz oblasti reforme nastave. Kupljena je i instalirana za upotrebu oprema za moderno izvodjenje nastave: a)oprema za mikroskopsku salu;15 studentskih mikroskopa kompjuterski povezanih sa jednim mikroskopom za nastavnika, jednim centralnim velikim monitorom i 15 malih monitora za svakog studenta; b)oprema za internet salu i e- lerning; 23 kompjutera umreženih sa centralnim serverom, kamerom, beamerom, projektorom i programima za e-lerning. c)oprema za simulacionu salu( za Prva pomoć, Hirurgijui Internu medicinu) d) 6 komjutera i dva štampača za komjutersku salu e) oprema za Tempus kancelariju( 1 komjuter, aparat za kopiranje, fax, štampač).U toku tri godine izvodjenja projekta pored nesumljive koristi u nabaci opreme i mobillnosti studenata i nastavnika unijet je duh medjunarodne saradnje koji će se u daljem toku razvijati i pozitivno održavati.
Jedan od prioritetnih zadataka i u narednom periodu biće nastavak reformskih procesa u nastavi, sa analizom, dopunom i izmjenama uočenih slabosti, radi stvaranja uslova za efikasnije studiranje i usvajanje znanja i vještina.
Kontinuirano pohadjanje nastave i učenje sa kolokviranjem manjih cjelina uticali su da studenti na završnom ispitu daju sadržajne odgovore trajno upamćenog i interdisciplinarno povezanog znanja, a ne kampanjski savladanu interpretaciju gradiva.
Formiraću Komisiju za praćenje, dopunu i izmjenu nastavnih planova i programa koja će imati zadatak da brzo i efikasno koriguje uočene slabosti.
Formirali smo Komisiju za kontrolu izvodjenja nastave i Komisiju za kontrolu kvaliteta nastave, koje će kontinuirano pratiti i izvještavati o svim aspektima nastave, planova i programa i drugim djelatnostima fakulteta.
Osnovna nastava je osnova rada Medicinskog fakulteta. Unapredjenje nastave i nivoa znanja koje svršeni ljekari nose sa našeg fakulteta biće sastavni dio svakodnevnog rada nastavnika i studenata, te kontrolom sopstvenog rada i odgovora na zahtjeve koji se postavljaju pred svakog nastavnika, saradnika i studenta ostvarićemo kontrolu kvaliteta koja unapredjuje rad Fakulteta kao cjeline.

Na studijskom programu Visoke Medicinske škole u Beranama usklađen je plan i program sa ECTS- sistemom prenosa kredita i uradjena Supplement diploma. Značajno je poboljšan proces nastave angažovanjem novih nastavnika za pojedine predmete(Patološka fiziologija, Farmakologija, Zdravstvena njega ) i stvaranjem povoljnijeg akademskog ambijenta i odnosa prema studijskom programu, kako kod studenata tako i nastavnika i saradnika. Kao što sam rekao, sada je na ovom studijskom programu uključeno 6 doktora nauka iz Berana i Bijelog Polja, i više magistara i specijalista iz bolnica i domova zdravlja .(Berane ,Rožaje i Bijelo Polje). Uključili smo veći broj medicinski sestara za vježbe iz predmeta Njega bolesnika a nekoliko od njih su diplomirani studenti naše VMŠ . Nastavnici i saradnici na ovom programu objavili su nekoliko monografija, a uradili više skripti i jedan udžbenik za nastavu. Ostvarena je saradnja sa Fakultetom zdravstvenih studija u Sarajevu i Viskom medicinskom školom u Ćupriji.
Treba i dalje raditi na stvaranju nastavnih kadrova iz regiona škole, što bi pozitivno uticalo na kvalitet nastave, sa manje zgusnutih predavanja a istovremeno rasteretilo nastavnike iz Podgorice sa pojačanjem njihove kontrolne uloge.
Očekujemo da se u toku naredne studijske godine završi zgrada Univerziteskog centra u Beranama, što bi omogućilo inoviranje opreme i nastavnih sredstava, sa stvaranjem boljih uslova za izvodjenje nastave, sa mogućnošću uvodjenja programa dvosemestralnih specijalističkih studija. Od studenata se očekuje aktivno učešće u svim procesima reforme, naročito u davanju povratnih informacija o nastavnom procesu.

Studijski program Stomatologije, prije tri godine bio je u početnoj fazi razvoja. U proteklom periodu uložili smo ogroman napor da stvorimo uslove za normalno funkcionisanje ovog studijskog programa.Uradjena je akreditacija planova i programa na Savjetu za visoko obrazovanje. Izvodjenje nastave je odvojeno od programa medicine. Uradjen je ugovor o saradnji sa Stomatološkim fakultetom u Beogradu, te nastavnici sa ovog fakulteta i nastavnici sa programa medicine našeg fakulteta u potpunosti pokrivaju izvodjenje nastave. Izabrali smo dva nastavnika na našem fakultetu za uskostručne predmete iz stomatologije. Medjutim, i dalje dolazi veliki broj nastavnika sa Stomatološkog fakulteta iz Beograda, što u značajnoj mjeri otežava nastavni proces, kako u pogledu pravljenja rasporeda tako u pogledu zgusnutog izvodjenja predavanja. Stoga moramo učiniti sve napore da u narednom periodu stvaramo sopstvene kadrove. U susret takom opedjeljenju upisali smo jedan broj stomatologa na doktorskim studijama, te očekujemo da u narednom trogodišnjem periodu stvorimo mogućnost za izbor još 3-4 nastavnika na našem fakultetu, što bi dovelo do značajnog olakšanja u organizovanju nastave. Saradnički kadar smo obezbijedili, ali i na tom planu se mora još raditi insitirajući na kvalitetu, što je značajno otežano zbog kadrovima insuficijentne nastavne baze. U saradnji sa KCCG i Ministarstvom zdravlja obezbijedili smo 200 kvadratnih metara prostora u prostorijema Stomatološke poliklinike za predkliničke i značajan dio kliničkih predmeta. Prostor smo renovirali i opremili sa modernom opremom i namještajem uz ulaganje značajnih sredstva, koja smo u velikoj mjeri obezbijedili donacijama, i na taj način stvorili optimalne uslove za praktični rad studenata.

Razvoj doktorskih studija bio je jedan od značajnih prioriteta uprave.
U skladu sa Bolonjskom deklaracijom za medicinsku edukaciju, dodiplomske studije na medicinskom fakultetu su integrisane, pa za upis na doktorske studije nijesu potrebne magistarske studije, te je uradjena transformacija magistarskih u doktorske studije. Doktorske studije traju tri godine i upisuju se nakon završetka osnovnih studija. Takodje, uradjenja je akreditacija doktorskih studija na Savjetu za visoko obrazovanje. Učlanili smo se u Evropsku asocijaciju medicinskih fakulteta sa doktorskim studijama.
Rad na oblikovanju planova i programa na doktorskim studijama treba nastaviti, uz istovremeno praćenje i primjenu standarada za ove studije preporučenih od Evropske asocijacije medicinskih fakulteta sa doktorskim studijama (ORPHEUS) zasnovanih na Salcburškim instrukcijama.
Specijalistička nastava za doktore medicine je našle svoje mjesto na Medicinskom fakultetu. Uveli smo i sprovodimo specijalizaciju iz Radiologije, te smo dobili i prve specijaliste radiologe koji su završili i polagali specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Plan i Program specijalizacije iz Porodične medicine su uradjeni, a u toku narednih mjeseci planiramo analizu predloga plana i preduslova za izvodjenja specijalizacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Uradićemo kompletnu pripremu(edukacija mentora i dr.) da bi specijalizacija iz Porodične medicine mogla da se izvodi od akademske 2012/2013 god.
Uprava fakulteta treba da postiče i uzme aktivno učešće preko svojih nastavnika za uvodjenje novih specijalizacija koji bi se obavljaje u bazama Medicinskog fakulteta, nezaboravljajući pri tome realnu procjenu uslova, uz poštovanje standarda za specijalizacije primijenjenih u regionu i razvijenim zemljama Evrope.
Počeli smo izvoditi Kontinuiranu medicinsku edukaciju(CME) na Fakultetu. Kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika sprovodimo ili sami ili zajedno sa KCCG kao našom bazom. Organizovali smo više kurseva edukacije, od kojih posebno ističem dva medjunarodana : iz oblasti Medicine rada i oblasti Anestezije i reanimacije, sa učešćem velikog broja polaznika i sa brojnim inostranim predavačima i demonstratorima. Formirali smo komisiju za kontiniranu edukaciju i obezbijedili prostorije za rad. Ovaj vid djelatnosti ćemo nastaviti još intezivnije , sada sa stečenim iskustvom, zbog potrebe da Medicinski fakultet utiče na doživotno obrazovanje doktora i ostalog zdravstvenog osoblja u Crnoj Gori i na taj način podiže ukupni nivo zdravstvene zaštite gradjana.
Naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu u protekle tri godine bio je predmet posebnog interesovanja uprave fakulteta. Univerzitet-njegovi fakulteti- danas se prepoznaju kao nosilac naučnoistraživaćke djelatnosti. Berlinski kominike upravo nalaže univerzitetima da razvijaju istraživačku djelatnost, postulirajući nerazdvojnost univerzitetske nastave i istraživanja i spajanje Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog istraživačkog prostora .
U pogledu angažovanosti nastavnika i saradnika našeg fakulteta i njihovog učešća na domaćim i inostranim kongresima, objavljenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i te kako možemo biti zadovoljni.
Takođe, nastavnici medicinskog fakulteta su uradili ili izvode niz projekata po konkursu Ministarstva za prosvjetu i nauku(trenutno su u toku rada četiri projekta).
Najveći broj radova i projekata je iz domena primijenjenih istraživanja koja su se obavljala u bazama medicinskog fakulteta, gdje je postojala oprema za istraživački rad. U programu rada za prethodni period istaknuta je potreba za opremanje laboratorija za naučno istraživački rad za bazična istraživanja. Uz dosta napora u obezbjedjivanju materijalnih sredstava, formirali smo i opremili laboratoriju za naučnoistraživački rad za funkcionalnu grupu predmeta.
Ovih dana smo u toku realizacije formiranja i opremanja laboratorije za naučnoistraživački rad za morfološku grupu predmeta. Dio opreme je isporučen. (PCR real time)
Na ovaj način smo stvorili uslove za bazična istraživanja i mogućnosti aplikacije za medjunarodne projekte( u okviru FP7 i drugih projekata) sa materijalnom valorizacijom opreme i rada sa jedne strane, a takodje i mogućnosti izrade doktorskih teza za naše doktorante sa druge strane.
U narednom periodu uprava fakulteta treba da stimuliše istraživački rad, organizaciono pomaže i obogaćuje laboratorije sa novom opremom i stvaranjem sve većih mogućnosti, jer » bez razvoja naučnoistraživačkog rada nema dobrog fakulteta«

Zdrastvena djelatnost Medicinskog fakulteta je još uvijek neprepoznata od zdrastvenog sistema.Fakultet sa značajnim potencijalom treba da ponudi zdrastvenom sistemu usluge koje druge institucije nijesu u stanju da urade, počevši od labaratorijske analitke pa do ekspertskih mišljenja.U toku ovog semestra na studijskom programu stomatologije počeli smo sa davanjem odredjenih usluga (usluge koje daju studenti zajedno sa saradnicima na praktičnim vježbama). Medicinski fakultet treba da bude dio zdrastvenog sistema , da bude prepoznat kao zdrastvena ustanova. Zalagaću se za adekvatnije mjesto i ulogu fakulteta u nastavnim bazama, sa tijesnim povezivanjem i funkcionalnim i institucionalnim, po ugledu na druge medicinske fakultete u okruženju i Evropi.Medicinski fakultet treba da bude dio procesa dijagnostike i liječenja za ona stanja za koje postoji poseban javni interes a nezadovoljavajući dijagnostičko-terapijski postupci.Razmatranje opcija kako da se ovo ostvari biće jedan od veoma važnih zadataka Uprave.
Stimulisali smo rad studentskog vijeća i njegovih aktivnosti(Medicinijada, učešće u sportskim aktivnostima, učešće na kongresu studenata stomatologije u Ohridu i dr.) sa aktivnim učešćem studenata u svim procesima reforme i donošenju odluka vezanih za njihov rad i život na fakultetu . Treba podsticati i omogućiti da se najtalentovaniji diplomirani studenti trajno uključe u rad Fakulteta. Od prošle akademske godine uveli smo davanje nagrade najboljim studentima na svim programima medicine i nagradili 34 studenta. Ovu aktivnost ćemo nastaviti sa uvodjenje posebne nagrade za 2-3 studenta od donacije crnogorskog društva »Lovćen« iz Kanade koju smo dobili u aktivnostima krajem prošle godine. Posebno ističem potrebu zalaganja za poboljšanje studentskog standarda( krediti , domovi, zdravstvena zaštita, poboljšanje bibliotekarskog fonda i dr.).
Medjunarodnu mobilnost studenata i nastavnika ću svestrano stimulisati, jer te komunikacije su putevi buduće saradnje našeg fakulteta sa evropskim fakutetima.Studenti su najbolji ambasadori škole.Kao što sam naveo preko Tempus projekta u Italiji je boravilo 24 naša studenta, koji su imali priliku da vide i nauče dio sistema i rada u zdravstvenom sitemu razvijenih zemalja.Takodje u okviru Tempus programa na studijskom boravku u Italiju i Holandiju bila su 24 nastavnika. Osim toga, 12 naših studenata je preko LION fondacije boravilo po mjesec dana u Austriji pretežno na klinikama u Beču i Gracu(tu saradnju ćemo nastaviti, a ostvarili smo i neposrednu saradnju sa šefom fondacije Prof dr Henrihom Ehringerom). Preko CEEPUS programa 5 studenata doktorskih studija bili su na studijskom boravku u Bugarskoj, Poljskoj i Rumuniji po 1 mjesec ,a 2 nastavnika dvije nedjelje u Rumuniji. U okviru DAAD-a (Njemačka Rektorska Konferencija) bila su dva boravka za studente poslediplomskih studija po 3 mjeseca u Njemačkoj. U dijelu razmjene studenata u toku ljetnje prakse značajnu aktivnost je uradila i studentska organizacija MOMSIC , u čijoj oraganizaciji je u toku zadnje tri godine oko 30 studenata bilo na jednomjesečnoj ljetnjoj praksi na inostranim fakultetima.(Ukupno, preko 100 studenata i nastavnika ostvarilo je neki od oblika mobilnosti na inostranim univerzitetima u zadnje tri godine)
Finansiranje Fakulteta regulisano je Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Međutim, kroz zdravstvenu djelatnost fakulteta otvorilo bi se novo polje dodatnih finansija preko Fonda za zdravstvo Crne Gore.
Status kliničara je prepoznat u Statutu Univerziteta i Zakonu o zdravstvu.Ove godine,pored predkliničara, sa stalnim radnim odnosom na Univerzitetu , koji imaju pravo da redovno konkurišu u raspodjeli stanova, po prvi put će i kliničari dobiti odredjenu kvotu stanova(oko 10 stanova, koji će sa vraćenim stanovima povećati taj broj) na koje će moći konkurisati po principu udruživanja sredstava. Medjutim,moramo i dalje preduzimati sve aktivnosti na svim mjestima predstavljanja fakulteta da se status kliničara što bolje prepozna i popravi. To je posebno važno zbog mladjih kadrove na fakultetu i onih koji dolaze.
Politika upisa na fakultetet mora da obezbijedi maksimalno kvalitetnu nastavu za upisane studente. Stoga, treba ubedljivo i argumentovano odbiti svako narušavanje toga principa sa eventualnim povećanjm broja upisanih studenata.
Izdavačka djelatnost i učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima: Nastavnici Medicinskog fakulteta su objavili značajan broj monografija iz različitih oblasti medicine koje su sami ili sponzorstvom finansirali. Nekoliko monografija i udžbenika finansirao je Univerzitet Crne Gore , a u narednom periodu ćemo naći model da i Fakultet učestvuje u izdavanju udžbenika iz sopstvenih sredstava.Učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima-kongrsima djelimično je finansirano preko Univerziteta, a i Fakultet će izdvajati dio sredstava za ove namjene u daljem periodu.

Prošlo je 14 godina od otvaranja fakulteta i u proteklom vremenu medjufakultetska saradnja Medicinskog fakulteta se značajno razvila. Održali smo i uspostavili novu saradnju sa skoro svim fakultetima iz regije( svim iz Srbije, Sarajeva, Tuzle, Skoplja, Splita) a ostvarili tijesnu saradenju sa Medicinskim fakultetom iz Udina ( Italija), te započeli saradnju sa Medicinskim fakultetom Katoličkog univerziteta iz Rima i ostvarili kontakte za potpisivanje ugovora o saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Odese ( Ukrajina).Uspostavljenu saradnju treba sačuvati i obogaćivati a uložiti napore za uspostavljanje novih , jer je to put da fakultet postaje prepoznatljiv kako u regiji tako i šire. Najbolji oblik saradnje je zajedničko učešće u projektima, mobilnost studenata i nastavnika, te smo zbog toga kao partneri aplicirali u nekoliko projekata-za Tempus projekat sa fakultetom za zdravstvenu djelatnost iz Zenice, Medicinskim fakultetom iz Foče, za Erasmus Mundus sa Medicinskim fakultetom iz Udina , za IPA Adriatic Crossborder sa Medicinskim fakultetom iz Splita.U narednom periodu očekujem da i timovi sa našeg fakulteta urade aplikaciju za neki od ovih projekata kao nosioci , jer imamo dobro iskustvo kroz Tempus projekat koji smo sami uradili i u potpunosti izveli.
Nemogu da ne pomenem da smo dosta uradili na uljepšanju spoljašnjeg izgleda zgrade fakulteta, adaptaciji studentskih prostorija i parking za koji koristi naš fakultet.

Drage kolege ,
Svoj rad na dužnosti dekana Medicinskog fakulteta sagledavam kao rad da Fakultet ostvari svoju misiju:
-kvalitetno i efikasno obrazovanje ljekara, čije znanje i vještine odgovaraju potrebama i zahtjevima šireg prostora
-kavalitativan i kompetetivan naučnoistraživački rad u oblasti medicinskih nauka
-tijesno funkcionalno i intitucionalno povezivanje Fakulteta sa zdravstvenim sistemom zemlje
-kvalitetne doktorske i specijalističke studije, zasnovane na savremenim dostignućima i shvatanjima medicine
-razvojem svih oblika i nivoa kontinuiranog obrazovanja zdravstvenih radnika
-stvaranje okruženja u kome će studenti, nastavnici i svi saradnici moći da ostvare svoja profesionalna interesovanja i ambicije i u kome će svaki rad na unapredjenju fakulteta biti prepoznat, priznat i vrednovan

Morate se složiti da je u proteklom periodu uradjen veliki posao, a da su planovi za naredni period takodje ambiciozni.

Jasno je, da se da se ostvareno moglo uraditi samo sa dobrim saradnicima: prodekanima, sekretarom fakulteta, rukovodiocima studijskih programa, šefovima predmeta, studentom povjerenikom i studentskim vijećem i sa svima Vama jer ste svi pojedinačno učestvovali u nekoj od navedenih aktivnosti. Stoga i u narednom periodu moramo sačuvati duh zajedničkog rada, poštovanja i smisla za nesebičnost, jer se na taj način pozitivna energija i kreativnost dolaze do punog izražaja.

Medicinski fakultet je škola koja daje široki dijapazon aktivnosti, stoga je ovaj program ambiciozan, ali realan.
Zbog toga, dragi kolege, mislim , da bih uz dobro izabrani tim( tri prodekana, rukovodioce tri studijska programa,rukovodioce predmeta) zajedno sa svima Vama , i u narednom periodu doprinio daljem pozitivnom razvoju Medicinskog fakulteta.

Zahvaljujem Vam se na pažnji !