• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


PRIJEDLOG

I

Predlaže se dr sci med Dragana Čukić, u zvanje docenta, Univerziteta Crne Gore – Medicinskog fakulteta, za predmet Sudska medicina.

II

Odluka se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Miloš Cimbaljević