• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 803
Podgorica, 01.06.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 53. (pedesettreću) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 10.06.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Prijedlog za izbor u akademsko zvanje po Biltenu broj: 254 od 05.05.2010. godine;
2. Predlaganje broja studenata za upis na doktorske studije Medicinskog fakulteta, studijske 2010/2011. godine;
3. Doktorske studije:
- Imenovanje Komisije i mentora za ocjenu podobnosti doktorske teze;
- Usvajanje Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze;
- Promjena mentora
4. Utvrdjivanje broja:
- saradnika
- angažovanih nastavnika van Univerziteta Crne Gore
- penzionera
5. Prepis studenata;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan