• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 915
Podgorica, 10.06.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 10.05.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 254 od 05.05.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Prof. dr Bogdan Ašanin, izabere u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Hirurgija (oblast: neurohirugija).

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 31.03.2010. godine, za predmet Hirurgija (oblast: neurohirurgija), Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Prof. dr Bogdan Ašanin

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 254 od 05.05.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 920
Podgorica, 10.06.2010. godine

Na osnovu člana 39,40 i 62 stav 7 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 10.06.2010. godine, utvrdilo je

PRIJEDLOG
O prepisu studenata

I
Student sa drugog Fakulteta može se prepisati na Medicinski fakultet u Podgorici pod uslovima:

- Student medicine na studijski program medicine;
- Student stomatologije na studijski program stomatologije;
- Student Visoke medicinske škole na studijski program Visoke medicinske škole.

II
Na svakoj godini, na kojoj je dozvoljen prepis, može se prepisati:

- Medicina........................................................ 5 studenata
- Stomatologija................................................. 3 studenta
- Visoka medicinska škola Berane.................... 6 studenata

U slučaju da se prijavi veći broj studenata, prednost ima kandidat, sa većom ukupnom prosječnom ocjenom.

III
Student se može prepisati pod uslovima koji važe za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta u Podgorici.
Student se prepisuje na godini, na kojoj je po našem nastavnom planu, stekao uslov da prijavi 40 (četrdeset) kredita.

IV
Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 917
Podgorica, 10.06.2010. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se članovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Analiza faktora rizika za nastanak neželjenih dejstava ljekova kod kardioloških bolesnika«, kandidata mr sci med Snežane Mugoša, i to:

- prof. dr Zoran Todorović, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: Farmakologija, Klinička farmakologija i toksikologija)
- prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Interna medicina - kardiologija);
- doc. dr Nataša Duborija Kovačević, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: Farmakologija i toksikologija)

2. Za mentora se odredjuje prof. dr Zoran Todorović, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, a za komentora prof. dr Aneta Bošković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.


3. Student, mr sci med Snežana Mugoša, obavezna je da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz tačke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze.

4. Komisija u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja podnosi Vijeću Medicinskog fakulteta Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan

DOSTAVLJENO
- studentu
- komisija (3x)
- a/a Vijeća
- rješenje mentoru
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 918
Podgorica, 10.06.2010.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 28 stav 2 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 10.05.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »Razlike u učestalosti i karakteristikama cavum septi pellucidi kod neuropsihijatrijskih oboljenja i zdravih osoba«,
kandidata mr sci med Dragane Šćepanović.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


DOSTAVLJENO
- Senatu
- Dosije
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 933
Podgorica, 10.06.2010. godine


Na osnovu člana 39, 40 i 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Predlažemo da se raspiše Konkurs za izbor jednog izvršioca u akademsko zvanje, za izvodjenje nastave iz sledećih predmeta:

- Medicinska biohemija i hemija (studijski program medicina)
- Opšta i oralna biohemija (studijski program stomatologija)
- Fiziologija, biohemija (Visoka medicinska škola u Beranama)

2. U skladu sa članom 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, stekli su se uslovi za raspisivanje Konkursa za izbor u akademsko zvanje, na predmetima iz tačke 1. ove Odluke.

3. Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore, na saglasnost.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 923
Podgorica, 10.06.2010..godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Za potrebe izvodjenja nastave u studijskoj 2010/2011. godini, potrebno je predložiti Univerzitetu Crne Gore da se raspiše Konkurs za angažovanje nastavnika sa drugih Univerziteta, za sledeće predmete:

I) MEDICINA

1. Histologija i embriologija
2. Medicinska biohemija i hemija
3. Dermatovenerologija
4. Interna medicina (oblast hematologija)
5. Higijena i medicina rada
6. ORL (oblast: maksilofacijalna hirurgija)
7. Radiologija i nuk. medicina (oblast: nuklearna medicina)

II ) STOMATOLOGIJA

1. Dentalna anatomija
2. Opšta i oralna biohemija
3. Opšta i oralna fiziologija
4. Stomatološka protetika - predklinika
5. Bolesti zuba –predklinika
6. Gnatologija
7. Restaurativna odontologija
8.Stomatološka anesteziologija
9.Radiologija
10. Oralna hirurgija
11. Oralna medicina
12. Mobilna stomatološka protetika
13. Predklinička endodoncija
14. Klinička endodoncija I i II
15. Parodontologija I i II
16. Menadžment u stomatologiji
17. Urgentna stanja u stomatologija
18. Dječija stomatologija
19. Ortopedija vilice
20. Fiksna stomatološka protetika
21. Maksilofacijalna hirurgija

II

Odluka se upućuje Univerzitetu Crne Gore, na dalji postupak.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 934
Podgorica, 10.06.2010.godine


Na osnovu člana 39 i 40, a u vezi sa članom 85 stav 4, Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Predlaže se da za potrebe izvodjenja nastave u studijskoj 2010/2011. godini, Medicinski fakultet raspiše interni Konkurs za angažovanje saradnika, za sledeće predmete:

MEDICINA

Anatomija – 2 izvršioca
Histologija i embriologija – 2 izvršioca
Biohemija – 1 izvršilac
Patološka fiziologija – 1 izvršilac
Farmakologija sa toksikologijom – 2 izvršioca
Neurologija – 1 izvršilac
Interna medicina – 2 izvršioca
Hirurgija – 2 izvršioca
Pedijatrija – 2 izvršioca
Oftalmologija – 1 izvršilac
ORL – 1 izvršilac
Opšta medicina – 1 izvršilac
Onkologija – 1 izvršilac

STOMATOLOGIJA

Fiksna stomatološka protetika – 1 izvršilac
Ortopedija vilice – 1 izvršioca
Maksilofacijalna hirurgija – 1 izvršilac

II

Predloženi broj potrebnih saradnika iz tačke I ove Odluke, može biti korigovan zavisno od rezultata završnih i popravnih ispita (avgustovski rok), o čemu će dekan Medicinskog fakulteta pravovremeno obavijestiti Rektora Univerziteta Crne Gore.


III

Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 922
Podgorica, 10.06.2010.godine
Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Za potrebe izvodjenja nastave u studijskoj 2010/2011. godini, potrebno je da Medicinski fakultet raspiše interni Konkurs za angažovanje nastavnika (penzionera), za sledeće predmete:


1. Medicina i društvo (Etika)
2. Latinski jezik
3. Medicinska statistika i informatika
4. Neurologija
5. Fizikalna medicina
6. Psihijatrija
7. Ginekologija sa akušerstvomVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 919
Podgorica, 10.06.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a nakon razmatranja Molbe za promjenu mentora, broj: 799 od 01.06.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Usvaja se Molba dr stom Vesne Radišić, broj: 799 od 01.06.2010. godine, i odobrava promjena mentora.

2. Prof. dr Saša Čakić - redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (oblast parodontologija), imenuje se za mentora, umjesto prof. dr Branislava Karadžića.

3. Ovom Odlukom stavlja se van snage:
- Odluka Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 2062 od 11.11.2008. godine;
- Rješenje dekana broj: 2114 od 18.11.2008. godine;
- Prijedlog mentora broj: 1303 od 27.06.2008. godine


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


DOSTAVLJENO
- Prof. dr Saša Čakić-mentor
- Kandidatu
- a/a Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 916
Podgorica, 10.06.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 13 stav 2 Pravila studiranja na doktorskim studijama broj: 832 od 20.04.2004. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 10.06.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Predlažemo, da broj studenata za upis na doktorske studije u studijskoj 2010/2011. godini, po studijskim programima bude:

- studijski program medicina .....................6 (šest) studenata, od čega 1 (jedan) strani državljanin;
- studijski program stomatologija..................6 (šest) studenata, od čega 1 (jedan) strani državljanin

II

Jedan kandidat strani državljanin ostvariće pravo upisa ukoliko se nalazi na Rang listi do broja koji je konkursom predvidjen za upis po studijskim programima.

III

U slučaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih državljana (alineja 1 i 2 tačke 1 ove Odluke), za taj broj biće primljeni kandidati sa državljanstvom Crne Gore po redosljedu sa Rang liste.

IV

Ukoliko se ne popuni broj planiran za upis na jednom studijskom programu, za toliki broj proširiće se upis na drugi studijski program.


V

Zadržava se utvrdjena visina školarine u iznosu od 1500 eura po semestru, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj: 01-902 od 13.05.2009. godine i Saglasnosti Ministarstva prosvjete i nauke, broj: 05-979 od 22.06.2009. godine.

VI

Prijedlog se upućuje Univerzitetu Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 921
Podgorica, 10.06.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore a u vezi sa članom 18 Pravilnika o specijalizacijama (»Sl. List RCG broj: 74/2006), Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 10.06.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Imenuju se članovi Ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Radiologije, u sastavu:

- acad. prof. dr Goran Nikolić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – predsjednik;
- prof. dr Dragoslav Nenezić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – član;
- prof. dr Đorđije Šaranović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – član

2. Specijalistički ispit iz Radiologije, polagaće:

- dr Zoran Ivković

3. Termin polaganja specijalističkog ispita biće naknadno utvrdjen.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan