• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1192
Podgorica, 01.07.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 54. (pedesetčetvrtu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 08.07.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o upisu studenata u studijsku 2010/2011. godinu;
2. Izvještaj o realizaciji nastave u ljetnjem semestru studijske 2009/2010. godine;
3. Angažovanje nastavnika – penzionera, po Internom oglasu od 29.06.2010. godine;
4. Verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra, studijske 2009/2010. godine, po studijskim programima;
5. Doktorske studije
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja;
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme magistarskog rada;
- Imenovanje mentora
6. Popravni - završni ispit
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 11,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan