• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1328
Podgorica, 08.07.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 32 Pravila studiranja na osnovnim studijama i nakon razmatranja Izvještaja o uspjehu studenata po završetku ljetnjeg semestra, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Verifikuju se ocjene, po predmetima (jednosemestalni ispiti), na studijskim programima Medicina i Stomatologija Medicinskog fakulteta, na način i pod uslovima, kako je navedeno u Izvještajima o uspjehu studenata, po završetku ljetnjeg semestra, studijske 2009/2010. godine, broj: 1304 od 08.07.2010. godine i broj: 1303 od 08.07.2010. godine.

II

Nijesu verifikovane ocjene za studente, koji nijesu položili dvosemestralne ispite, shodno Odluci Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 1323 od 08.07.2010. godine.

III

Verifikacija ocjena dvosemestralnih predmeta, će se obaviti na narednoj sjednici Vijeća Medicinskog fakulteta.

IV

Izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1319
Podgorica, 08.07.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja o upisu studenata u studijsku 2010/2011. godinu, broj: 1262 od 02.07.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj o upisu studenata u studijsku 2010/2011. godinu, broj: 1262 od 02.07.2010. godine (medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama).

2. Izvještaj iz tačke I ove Odluke upućuje se Centralnoj komisiji Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1323
Podgorica, 08.07.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Odobrava se popravni-završni ispit za studente Medicinskog fakulteta, studijskog programa medicina i stomatologija.

II

Ispit će se održati 24 i 25.08.2010. godine.

III

Studenti mogu polagati ispit pod uslovima:

- samo 1 (jedan) ispit i da je taj ispit dvosemestralan;
- da je student izašao da polaže taj ispit u završnom ili popravnom ispitnom roku ili u oba roka.

IV

Student koji nije ispunio uslove iz tačke III ove Odluke nema pravo polaganja ispita.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin


DOSTAVLJENO
- Prodekanici za nastavu
- Studentskoj službi
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1321
Podgorica, 08.07.2009. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja Komisije broj: 1300 od 08.07.2010. godine,Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Za angažovanje nastavnika u studijskoj 2010/2011. godini, predlažu se:

- prof. dr Mihailo Kuliš – Medicina i društvo
- prof. dr Marko Camaj – Latinski jezik
- prof. dr Neđeljko Kecojević – Medicinska statistika i informatika
- prof. dr Stanko Milić - Neurologija
- doc. dr Slobodan Radović – Fizikalna medicina i rehabilitacija
- prof. dr Mirko Peković - Psihijatrija
- prof. dr Borislav Čolaković – Ginekologija i akušerstvo


O b r a z l o ž e nj e


Na osnovu objavljenog Internog Oglasa o angažovanju u nastavi, u studijskoj 2010/2011. godini, dana 29.06.2010. godine, Komisija je podnijela Izvještaj Vijeću Medicinskog fakulteta, broj: 1300 od 08.07.2010. godine.
Vijeće je usvojilo podneseni Izvještaj i odlučilo kao u tačci I ove Odluke.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1322
Podgorica, 08.07. 2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 32 Pravila studiranja na osnovnim studijama i nakon razmatranja Izvještaja o uspjehu studenata po završetku ljetnjeg semestra, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Verifikuju se ocjene, po predmetima, na studijskom programu Medicinskog fakulteta – Visoka medicinska škola u Beranama, na način i pod uslovima, kako je navedeno u Izvještaju o uspjehu studenata, po završetku ljetnjeg semestra, studijske 2009/2010. godine, broj: 1302 od 08.07.2010. godine.

II

Izvještaj je sastavni dio ove Odluke.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1320
Podgorica, 08.07.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvještaj o realizaciji nastave u ljetnjem semestru, studijske 2009/2010. godine, broj: 1178 od 02.07.2010. godine.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1324
Podgorica, 08.07.2010.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je

O D L U K U


1. USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja kandidata dr med Vladimira Krgovića, pod nazivom »MR dijagnostika u procjeni korelacije atrofije m.erectora spinae i hroničnog lumbalnog sindrioma«.

2. IMENUJE SE Komisija za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja u sastavu:

1. Acad. prof. dr Goran Nikolić – predsjednik
2. Prof. dr Dragoslav Nenezić – mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin – član

4. O realizaciji Odluke staraće se Sekretar Fakulteta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidat
- Studentska služba (dosije)
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1325
Podgorica, 08.07.2010. godine


Na osnovu člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 11 stav 3 Pravila studiranja na postidplomskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

USVAJA SE Izvještaj komisije za ocjenu magistarske teme, pod nazivom »Značaj verifikacije i korigovanja preoperativne anemije za intraoperativno i postoperativno liječenje karcinoma kolorektuma«”, kandidata dr Tamare Šćepanović, i odobrava navedena temu za izradu magistarskog rada.

II

Imenuje se mentor: doc. dr Ranko Lazović.
Zadatak mentora je da u izradi magistarskog rada pomaže magistrantu pri izboru metode naučno-istraživačkog rada, literature, pripremi strukture rada i pruža drugu stručnu pomoćVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

DOSTAVLJENO
- kandidat
- mentor
-dosije
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1335
Podgorica, 08.07.2010. godineNa osnovu člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 11 stav 3 Pravila studiranja na postidplomskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


Imenuje se Komisija za ocjenu magistarskog rada, pod nazivom »Značaj verifikacije i korigovanja preoperativne anemije za intraoperativno i postoperativno liječenje karcinoma kolorektuma”, u sastavu:

- Doc. dr Miodrag Radunović - predsjednik
- Doc. dr Ranko Lazović – mentor
- Prof. dr Ljubica Pejakov - član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

DOSTAVLJENO
- Komisiji
- Dosije
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1327
Podgorica, 08.07.2010. godineNa osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a po Prijedlogu rukovodioca doktorskih studija, broj: 947 od 15.06.2010. gdoine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Odredjuje se doc. dr Miroslav Radunović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mentora studentu doktorskih studija dr med Tijani Vukadinović, oblast istraživanja: anatomija, zaključno sa odbranom početnih istraživanja.

II

Menotr iz stava I ove Odluke, dužan je da pomaže studentu pri izboru metoda naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme i structure rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1326
Podgorica, 08.07.2010. godineNa osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a po Prijedlogu rukovodioca doktorskih studija, broj: 1066 od 24.06.2010. gdoine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 08.07.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Odredjuje se prof. dr Aneta Bošković, vanredni professor Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mentora studentu doktorskih studija dr med Aleksandri Boljević, oblast istraživanja: kardiologija, zaključno sa odbranom početnih istraživanja.

II

Mentor iz stava I ove Odluke, dužan je da pomaže studentu pri izboru metoda naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme i structure rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan