• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1975
Podgorica, 21.09.2010. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 21.09.2010. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o početku nastave, za studijsku 2010/2011. godinu, broj: 1947 od 21.09.2010. godine, na način, kao u prilogu ovog Zaključka.

2. Izvještaj u prilogu je sastavni dio ovog Zaključka.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1959
Podgorica, 21.09.2010. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 21.09.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Usvajaju se Izvještaji o uspjehu studenata, po završetku ljetnjeg semestra studijske 2009/2010. godine, broj: 1846 od 09.09.2010. godine, za osnovne studije medicine i broj: 1848 od 09.09.2010. godine, za osnovne studije stomatologije.

2. Na osnovu Izvještaja iz tačke 1 ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je i navedeno u Izvještajima, koji čine sastavni dio ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1957
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 21.09.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 256 od 10.06.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Danko Živković, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Interna medicina, oblast: pneumoftiziologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 16.04.2010. godine, za predmet Interna medicina – oblast: pneumoftiziologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Danko Živković

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 256 od 10.06.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1958
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 21.09.2010. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 256 od 10.06.2010. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Doc. dr Ljilja Gledović Musić, izabere u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Interna medicina, oblast: kardiologija.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 14.02.2010. godine, za predmet Interna medicina, oblast: kardiologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Doc. dr Ljilja Gledović Musić

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 256 od 10.06.2010. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1956
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, u cilju realizacije Oglasa za angažovanje nastavnika, za studijsku 2010/2011. godinu, koji je objavljen 02.07.2010. godine, nakon razmatranja Izvještaja Komisije broj: 1035 od 30.08.2010. godine (studijski program medicina i stomatologija), Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 21.09.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Vijeće je pozitivno ocijenilo predložene kandidate, na način kako je izneseno u Izvještajima, koji su u potpunosti prihvaćeni i čine sastavni dio ove Odluke.

II

Odluka se dostavlja Senatu Univerziteta Crne Gore, na dalji postupak.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1976
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o uspjehu studenata na doktorskim studijama, po završetku ljetnjeg semestra studijske 2009/2010. godine, broj: 1851 od 10.09.2010.godine.

II

Na osnovu Izvještaja iz tačke I ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je navedeno u Izvještaju, koji čini sastavni dio ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1955
Podgorica, 21.09.2010.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 28 stav 2 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je

O D L U K U


Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »Analiza faktora rizika za nastanak neželjenih dejstava ljekova kod kardioloških bolesnika«,
kandidata mr sci med Snežane Mugoša.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


DOSTAVLJENO
- Senatu
- Dosije
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1954
Podgorica, 21.09.2010.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 28 stav 2 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »Prognostički značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom«,
kandidata mr sci med Mihaila Vukmirovića.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


DOSTAVLJENO
- Senatu
- Dosije
- a/a Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1972
Podgorica, 21.09.2010. godine

Na osnovu člana 39 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a po Prijedlogu rukovodioca doktorskih studija, broj: 1179 od 02.07.2010. gdoine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Odredjuje se prof. dr Mirjana Vujašković, vanredni professor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, za mentora studentu doktorskih studija dr stom Maji Delić, oblast istraživanja: bolesti zuba i endodoncija, zaključno sa odbranom početnih istraživanja.

II

Mentor iz stava I ove Odluke, dužan je da pomaže studentu pri izboru metoda naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme i structure rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1974
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog plana organizacije nastave studijskog programa Visoka medicinska škola u Beranama, za studijsku 2010/2011. godinu.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1973
Podgorica, 21.09.2010. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore a u vezi sa članom 18 Pravilnika o specijalizacijama (»Sl. List RCG broj: 74/2006), Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Imenuju se članovi Ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Radiologije, u sastavu:

- prof. dr Dragoslav Nenezić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – predsjednik;
- acad. prof. dr Goran Nikolić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – član;
- prof. dr Đorđije Šaranović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – član

2. Specijalistički ispit iz Radiologije, polagaće:

- dr Nenad Sorat
- dr Danica Raičević

3. Termin polaganja specijalističkog ispita biće naknadno utvrdjen.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1977
Podgorica, 21.09.2010. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Utvrdjuje se Prijedlog Plana i programa za realizaciju specijalizacije zdravstvenih radnika, iz Porodične medicine.


II

Plan i program iz tačke I ove Odluke upućuje se Ministarstvu zdravlja na dalju proceduru.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1978
Podgorica, 21.09.2010. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, a po Zahtjevu studenata VI (šeste) godine: Vučetić Ivana, Muković Admira i Nišavić Marka, da im se odobri da odrade Klinički staž u zimskom semestru studijske 2010/2011. godine, na sjednici od 21.09.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

I
Odobrava se studentima VI (šeste) godine:

- Vučetić Ivanu
- Muković Admiru
- Nišavić Marku

koji imaju osim Kliničkog staža i završnog rada, položene sve ispite utvrdjene nastavnim planom i programom studijskog programa medicina, odnosno osvojenih 330 ECTS kredita, da prijave i odrade Klinički staž u zimskom semestru studijske 2010/2011. godine.

II

O sprovodjenju ove Odluke staraće se Prodekan za nastavu i Studentska služba.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin
DOSTAVLJENO
- Prodekan za nastavu
- Studentska služba
- a/a Vijeća