• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2205
Podgorica, 11.10.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 56. (pedesetšestu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 18.10.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o upisu studenata na doktorske studije u studijskoj 2010/2011. godini;
2. Ankete studenata, za ljetnji semestar studijske 2009/2010. godine;
3. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja
4. - Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 259 od 01.09.2010. godine;
- Mišljenje o Prijedlogu Vijeća Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, za
imenovanje Komisije za razmatranje konkursnog materijala;
5. Recenzija rukopisa;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan