• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2436
Podgorica, 08.11.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 57. (pedesetsedmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak - 16.11.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 260 od 01.10.2010. godine;
2. Plan i program naučno-istraživačkog rada;
3. Analiza toka realizacije nastave i prvih provjera znanja;
4. Verifikacija novih članova Vijeća iz reda studenata;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan