• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 191
Podgorica, 07.02.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 59. (pedesetdevetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak - 15.02.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Predlaganje kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore;
2. Verifikacija ocjena iz zimskog semestra, studijske 2010/2011. godine (medicina, stomatologija i Visoka Medicinska škola Berane);
3. Doktorske studije:
- verifikacija ocjena iz zimskog semestra studijske 2010/2011.
godine
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja i
formiranje Komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja;
4. Predlaganje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od 03.12.2010. godine;
5. Izvještaj Komisije za obezbjedjenje i unapredjenje kvaliteta na Medicinskom fakultetu
6. Popravni završni ispit;
7. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Pravilnik o proceduri i rokovima izbora, postupku prestanka funkcije i razrješenja rektora UCG, kao i Odluku Izborne komisije o utvrdjivanju radnji i rokova za sprovodjenje postupka izbora rektora, a tiče se tačke 1 predloženog Dnevnog reda, možete naći na sajtu UCG www.ucg.ac.me

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan