• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


PRIJEDLOG

I

Predlaže se dr sci med Mira Samardžić, u zvanje docenta, Univerziteta Crne Gore – Medicinskog fakulteta, za predmet Pedijatrija.

II

Odluka se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Miloš Cimbaljević