• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 254
Podgorica, 15.02.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 5, 6 i 7 Pravilnika o proceduri i rokovima izbora i postupku prestanka funkcije i razrješenja rektora Univerziteta Crne Gore, broj: 07-1997 od 26.11.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 15.02.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

Za kandidata za rektora
Univerziteta Crne Gore

Vijeće Medicinskog fakulteta, za kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore, predlaže:

1.Prof. dr Predraga Miranovića, redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore


O b r a z l o ž e nj e

Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici, održanoj 15.02.2011. godine, sa početkom u 13,00 časova izjašnjavalo se o prijedlogu kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore.
Na početku sjednice utvrdjen je kvorum za rad. Od ukupno 51 člana, koliko broji Vijeće, sjednici je prisustvovalo 36 članova.
Prije predlaganja kandidata, dekan i sekretar su upoznali Vijeće, sa procedurom za predlaganje kandidata za rektora i napomenuli da su članovi Vijeća, Odluke Izborne komisije, kao i Pravilnik o proceduri i rokovima izbora i postupku prestanka i razrješenja rektora Univerziteta Crne Gore, mogli vidjeti na sajtu Univerziteta Crne Gore.

Saglasno članu 10 Poslovnika o radu, Vijeće je odlučilo da će ukoliko bude jedan predloženi kandidat, odlučivati javno, a ukoliko bude više kandidata, glasati tajno, putem glasačkih listića.


Predložen je 1 (jedan) kandidat:

1.Prof. dr Predrag Miranović, red. profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore

Članovi Vijeća glasali su javno, tako što su se izjasnili:

»ZA« - 36 članova
»PROTIV« - nije bilo
»UZDRŽANIH« - nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, konstatovano je, da je Vijeće Medicinskog fakulteta, za rektora Univerziteta Crne Gore, predložilo:

Prof. dr Predraga Miranovića, red. profesora
Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta Crne GoreVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanDOSTAVLJENO:

- Izborna komisija UCG
- a/a Vijeće
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 255
Podgorica, 15.02.2011. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 15.02.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Usvajaju se Izvještaji o uspjehu studenata, po završetku zimskog semestra studijske 2010/2011. godine, broj: 203 od 08.02.2011. godine, za osnovne studije medicine, broj: 204 od 08.02.2011. godine, za osnovne studije stomatologije i broj: 242 od 14.02.2010. godine, za primijenjene studije Visoka medicinska škola Berane.

2. Na osnovu Izvještaja iz tačke 1 ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je i navedeno u Izvještajima, koji čine sastavni dio ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekanDOSTAVLJENO
- a/a Vijeća
- stud. služba
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 256
Podgorica, 15.02.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.02.2011. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o uspjehu studenata na doktorskim studijama, po završetku zimskog semestra studijske 2010/2011. godine, broj: 213 od 08.02.2011. godine.

II

Na osnovu Izvještaja iz tačke I ove Odluke, vrši se verifikacija ocjena, na način kako je navedeno u Izvještaju, koji čini sastavni dio ove Odluke.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 257
Podgorica, 15.02.2011.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 15.02.2011. godine, donijelo je

O D L U K U


1. USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja kandidata dr stom Vesne Radišić, pod nazivom »Stanje parodoncijuma u stanovnika Nikšića – epidemiološka studija«.

2. IMENUJE SE Komisija za ocjenu - odbranu polaznih istraživanja u sastavu:

1. Doc. dr Snežana Matijević – predsjednik
2. Prof. dr Saša Čakić – mentor
3. Doc. dr Miroljub Todorović – član

3. O realizaciji Odluke staraće se Sekretar Fakulteta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidat
- Studentska služba (dosije)


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 258
Podgorica, 15.02.2011.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 15.02.2011. godine, donijelo je

O D L U K U


1. USVAJA SE Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja kandidata dr med Ognjenke Šarenac, pod nazivom »Odnos intra-abdominalnog pritiska i funkcije bubrega kod kritično oboljelih pacijenata«.

2. IMENUJE SE Komisija za ocjenu - odbranu polaznih istraživanja u sastavu:

1. Doc. dr Miodrag Radunović – predsjednik
2. Prof. dr Ljubica Pejakov – mentor
3. Prof. dr Milica Martinović – član

3. O realizaciji Odluke staraće se Sekretar Fakulteta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidat
- Studentska služba (dosije)UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 259
Podgorica, 15.02.2011. godine
Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademsko i naučno zvanje, koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda« od 03.12.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.02.2011. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje kandidata, za predmet Pedijatrija (oblast: medicinska i klinička genetika):

- Prof. dr Svjetlana Maglajlić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – oblast pedijatrija;
- Prof. dr Zvonko Magić, red. profesor VMA – oblast Humana genetika
- Doc. dr Mira Samardžić, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici – oblast pedijatrija;

2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 276
Podgorica, 15.02.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i Zahtjeva studenata Medicinskog fakulteta, broj: 2431 od 08.11.2010. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 15.02.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Odobrava se odloženi popravni ispit za redovne studente VI (šeste) godine studija medicine (koji su ostvarili 40 ECTS kredita sa V (pete) godine).

II

Student može polagati ispit, pod uslovima:

- samo 1 (jedan) ispit iz zimskog semestra V (pete) godine (IX semestar) ili zimskog semestra VI (šeste) godine (XI semestar);
- da je polagao ispit u završnom ili popravnom ispitnom roku ili oba roka.

III

Ispit će se održati 11 i 12.03.2011. godine.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 262
Podgorica, 15.02.2011. godine


Na osnovu člana 39, 40 i 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.02.2011. godine, utvrdilo jeP R I J E D L O G


1. Predlažemo da se raspiše Konkurs za izbor u akademsko zvanje, za predmet:

- Epidemiologija – 1 (jedan) izvršilac


2. Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore, na saglasnost.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 263
Podgorica, 15.02.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a na prijedlog dekana, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 15.02.2011. godine, donijelo jeO D L U K U


1. Doc. dr Dragana Čukić, specijalista sudske medicine, imenuje se za člana Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta.


2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan

DOSTAVLJENO
- Imenovanoj
- a/a Vijeća