• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća od 17.03.2011. godine

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 455
Podgorica, 17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.03.2011. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o početku nastave, za ljetnji semestar studijske 2010/2011. godine, broj: 378 od 08.03.2011. godine, na način kao u prilogu ovog Zaključka.

2. Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 456
Podgorica, 17.03.2011. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, dopisa Univerziteta Crne Gore broj: 01/-sl od 01.02.2011. godine, člana 84 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. List CG 45/10), u vezi izmjene Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, broj: 01-2458 od 17.12.2009. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 17.03.2011. godine, donijelo je
O D L U K U

I

Predlaže se, uvodjenje prijemnog ispita za upis u I (prvu) godinu studija, za studijske programe Medicinskog fakulteta (medicina i stomatologija).

II

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije.
Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom. Po ovom osnovu kandidat može osvojiti najviše 60 bodova.

III

Pravo rangiranja ima kandidat koji je postigao najmanje 50%+1 bod na svakom od testova koji se polažu na prijemnom ispitu.

IV

Odgovarajuće srednje škole za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta su: Gimnazija i Medicinska škola.

V

Rezultate postignute u toku srednjeg obrazovanja, na stručnom, odnosno maturskom ispitu, vrednovati na isti način, kao i na ostalim studijskim programima Univerziteta Crne Gore.

VI

Ova Odluka se dostavlja Univerzitetu Crne Gore na dalji postupak.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 458
Podgorica, 17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39, 40 i člana 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja, koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda« od 17.02.2011. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.03.2011. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje kandidata, za predmet Neurologija:

- Prof. dr Stanko Milić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – oblast neurologija;
- Prof. dr Ksenija Božić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu – oblast neurologija;
- Prof. dr Bogdan Ašanin, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – oblast neurohirurgija


2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 459
Podgorica, 17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 17.03.2011. godine, donijelo je


O D L U K U
O sprovođenju anketiranja na studijskim programima
Medicinskog fakulteta
(ljetnji semestar studijske 2010/2011. godine)


1. Anketiranje studenata Medicinskog fakulteta, svih studijskih programa i godina u ljetnjem semestru studijske 2010/2011. godine, će se održati u 14 i 15 nedelji Akademskog kalendara.
Tačan termin anketiranja (dan, vrijeme i mjesto) će biti naknandno istaknut na oglasnim tablama Fakulteta i škole i sajtu Fakulteta.

2. Anketiranjem će rukovoditi prodekan za nastavu prof. dr Milica Martinović, studijske programe medicina i stomatologija, a za studijski program Visoka medicinska škola Berane, doc. dr Bogdan Pajović.

3. Studenti organizatori anketiranja su:

- Lukač Edin - student povjerenik

i predstavnici studenata po godinama:

MEDICINA:

1. Suad Šabanović – predstavnik studenata I godine
2. Bejto Šahmanović – predstavnik studenata II godine
3. Milenko Tadić – predstavnik studenata III godine
4. Jovana Mihailović – predstavnik studenata IV godine
5. Marko Vuković – predstavnik studenata V godine
6. Marijana Veljović – predstavnik studenata VI godine


STOMATOLOGIJA

1. Eldin Numanović – predstavnik studenata I godine
2. Ilda Ćatović – predstavnik studenata II godine
3. Ivana Andjelić – predstavnik studenata III godine
4. Aida Brunčević – predstavnik studenata IV godine
5. Mirko Mikić – predstavnik studenata V godine

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA BERANE

1. Čukić Vukašin

4. Obuka studentskih organizatora iz tačke tri ove Odluke obuhvata:

- Upoznavanje sa značajem i aktivnostima anketiranja;
- Načinom usklađivanja nastavnih obaveza i anketiranja;
- Popunjavanje ankete;
- Popunjavanje evidencionih tabela;
- Postupkom u slučaju nepredviđenih okolnosti i drugim pitanjima u vezi
sa anketiranjem

Obuku organizatora poterebno je obaviti najkasnije sedam dana prije početka anketiranja.

5. Upustvo studentima za pripremu i popunjavanje ankete istaći na oglasnim tablama Fakulteta i škole i na sajtu Fakulteta. Isto je sastavni dio ove Odluke.

6. Izvještaj o rezultatima anketiranja dostaviti radi analiziranja i usvajanja Komisiji za kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta i Vijeću Fakulteta.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na sajtu
i oglasnim tablama Fakulteta.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 460
Podgorica,17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 33 stav 1 Pravila na doktorskim studijama, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici na sjednici održanoj dana 17.03.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Predlaže se Senatu Univerziteta Crne Gore, da formira Komisiju za za ocjenu doktorske disertacije:»Faktori suicidnog rizika – polne razlike», kandidata mr sci med Lidije Injac Stevović, u sastavu:

1. Prof. dr Mirko Pejović, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, oblast: neuropsihijatrija;
2. Prof. dr Miroslava Jašović Gašić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, oblast: neuropsihijatrija;
3. Prof. dr Mirko Peković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, oblast: neuropsihijatrija

II

Komisija će podnijeti Vijeću Izvještaj u roku od 45 dana od dana imenovanja od strane Senata Univerziteta Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin

DOSTAVLJENO:
- Senatu UCG
- Članovima Komisije
- imenovanoj
- dosijeUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 461/1
Podgorica, 17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.03.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji doktorskih studija broj: 447 od 17.03.2011. godine, na način kao u prilogu ove Odluke.

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama je sastavni dio ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore,Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici održanoj dana 17.03.2011. godine, donijelo je


PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI DOKTORSKIH STUDIJA


Član 1.

Ovim Pravilnikom se regulišu izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji doktorskih studija, broj: 1435 od 19.10.2007. godine.


Član 2.

Poslije člana 6 podnaslov pod a) briše se.


Član 3.

U članu 7 stav 1 Pravilnika, poslije riječi »doktorskih studija« stavlja se tačka, a riječi »stiče pravo upisa u treći semestar doktorskih studija«, brišu se.

U istom članu, stav 2, briše se.

Član 4.

Poslije člana 8 Pravilnika, poglavlje pod b) briše se.

Član 5.

Stav 3 člana 11, briše se.

Član 6.

U članu 18 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

Prijavu radnog naslova doktorske teze iz oblasti: “kliničke studije, javno zdravlje i menadžment u zdravstvu” može prijaviti student doktorskih studija, koji je završio ili upisao odgovarajuću specijalizaciju.
Prijavu radnog naslova doktorske teze iz oblasti “bazične - eksperimentalne studije”, mogu prijaviti svi studenti doktorskih studija.
Član 7.

Član 20 mijenja se i glasi:

Na osnovu pozitivne odluke Senata Univerziteta Crne Gore o prihvatanju podobnosti doktorske teze i kandidata, student stiče pravo da upiše III semestar i nastavi rad na naučnom i stručnom usavršavanju.

Član 8.

Član 23 stav 1 mijenja se i glasi:

“Prilikom predaje doktorske disertacije student treba da, kao autor, ima objavljen ili prihvaćen rad sa rezultatima iz teze u renomiranom međunarodnom časopisu, koji se nalazi u sledećim bazama podataka: SCI,SCI Expanded, SSCI, CC.

U istom članu, stav 2, briše se.


Član 9.

U članu 26, stav 2 mijenja se i glasi:

Prilikom prepisa sa programa doktorskih studija medicine i stomatologije, kandidatima se umanjuje visina školarine za iznos priznatih kredita.


Član 10.

U članu 31, stav 1 umjesto riječi “situacije”, treba da stoji “pitanja”.

Član 11.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji doktorskih studija, stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 470
Podgorica, 17.03.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, u vezi sa članom 28 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba kadrova na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG broj: 245/09), a u cilju rješavanja stambenih potreba nastavnika na kliničkim predmetima, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici na sjednici od 17.03.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Medicinski fakultet će obezbijediti sredstva za zajedničko rješavanje stambenih potreba udruživanjem sredstava u visini dodatnih 25% od tržišne vrijednosti stana, za kadrove na kliničkim predmetima na Medicinskom fakultetu, a u skladu sa Rang listom koju utvrdi Komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, a po raspisanom Oglasu za zajedničko rješavanje stambenih potreba udruživanjem sredstava, od 28.05.2010. godine (objavljen u Biltenu UCG broj: 255/10 i na sajtu Univerziteta Crne Gore).

2. Sredstva iz tačke 1 ove Odluke, će se obezbijediti kompenzacijom duga od strane Univerziteta Crne Gore prema Medicinskom fakultetu, po mogućnosti i iz drugih izvora (Fond zdravstva, Ministarstvo zdravlja, zdravstvene institucije i dr.) i iz raspoloživih sopstvenih izvora.

3. O realizaciji ove Odluke staraće se dekan Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan