• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 560
Podgorica, 12.04.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 61. (šezdesetprvu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 19.04.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Analiza realizacije nastave, provjere znanja i uspjeha u ljetnjem semestru studijske 2010/2011. godine;
2. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje Komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja za kandidata dr med Aleksandru Boljević;
- Imenovanje mentora kandidatu dr med Bajić Borku;
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme magistarskog rada i formiranje Komisije za odbranu magistarskog rada kandidata dr med Ognjena Jovićevića;
3. Prijedlog broja studenata za upis na osnovnim i doktorskim studijama Fakulteta;
4. Dodatni ispitni rok;
5. Pravila upisa na osnovne studije;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan