• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:740
Podgorica, 17.05.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 62. (šezdesetdrugu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 24.05.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o realizaciji nastave u ljetnjem semestru studijske 2010/2011. godine;
2. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 268 od 05.04.2011. godine;
3. Predlaganje Komisije za razmatranje konkurskog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od 02.04.2011. godine (Epidemiologija, Infektivne bolesti, Hirurgija – oblast anesteziologija);
4. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije i prijedlog Komisije za odbranu doktorske disertacije, za kandidata mr sci dr Lidiju Injac Stevović;
- Imenovanje komentora na polaznim istraživanjima, doktorantu dr med Emiru Muzuroviću;
5. Formiranje Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz
Radiologije
6. Plan organizacije nastave za studijsku 2011/2012. godinu
- angažovanje nastavnika van Univerziteta Crne Gore;
- angažovanje penzionera
7. Prepis studenata;
8. Predlaganje jednog predstavnika akademskog osoblja u Upravni
odbor Univerziteta Crne Gore;
9. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan