• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1356
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja o upisu studenata u studijsku 2011/2012. godinu, broj: 1293 od 04.07.2011. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj o upisu studenata u studijsku 2011/2012. godinu, broj: 1293 od 04.07.2011. godine (medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama).

2. Izvještaj iz tačke I ove Odluke upućuje se Centralnoj komisiji Univerziteta Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1357
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 32 Pravila studiranja na osnovnim studijama i nakon razmatranja Izvještaja o uspjehu studenata po završetku ljetnjeg semestra, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Verifikuju se pozitivne ocjene, po predmetima na studijskim programima Medicina, Stomatologija i Visoka Medicinska škola Berane, na način i pod uslovima, kako je navedeno u Izvještajima o uspjehu studenata, po završetku ljetnjeg semestra, studijske 2010/2011. godine, broj: 1310 od 05.07.2011. godine, broj: 1311 od 05.07.2010. godine i broj: 1312 od 05.07.2011. godine.

II

Verifikacija ocjena iz predmeta koji će se polagati u dodatnom ispitnom roku, će se obaviti na narednoj sjednici Vijeća Medicinskog fakulteta.

IV

Izvještaji su sastavni dio ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1358
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 05.07.2011. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 271 od 10.05.2011. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Olivera Miljanović, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Pedijatrija (oblast: medicinska i klinička genetika).

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 03.12.2010. godine, za predmet Pedijatrija (oblast: medicinska i klinička genetika), Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Olivera Miljanović

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 271 od 10.05.2011. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1365
Podgorica, 05.07.2011. godineNa osnovu člana 39, 40 i člana 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja, koji je raspisan u dnevnom listu »Pobjeda« od 18.05.2011. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 05.07.2011. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje kandidata, za predmet Mikrobiologija i imunologija:

- Prof. dr Marija Kulauzov, red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu – predmet: Mikrobiologija i imunologija;
- Prof. dr Vera Jerant Patić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu – predmet: Mikrobiologija i imunologija;
- Prof. dr Milica Martinović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – predmet: Patološka fiziologija


2. Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1359
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja Izvještaja Komisije broj: 1290 od 04.07.2011. godine,Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 05.07.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Za angažovanje nastavnika u studijskoj 2011/2012. godini, predlažu se:

- prof. dr Mihailo Kuliš – Medicina i društvo
- prof. dr Marko Camaj – Latinski jezik
- prof. dr Neđeljko Kecojević – Medicinska statistika i informatika
- prof. dr Stanko Milić - Neurologija
- doc. dr Slobodan Radović – Fizikalna medicina i rehabilitacija
- prof. dr Mirko Peković - Psihijatrija


O b r a z l o ž e nj e


Na osnovu objavljenog Internog Oglasa o angažovanju u nastavi, u studijskoj 2011/2012. godini, dana 22.06.2011. godine, Komisija je podnijela Izvještaj Vijeću Medicinskog fakulteta, broj: 1290 od 04.07.2011. godine.
Vijeće je usvojilo podneseni Izvještaj i odlučilo kao u tačci I ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan AšaninUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1363
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi člana 38 Pravila doktorskih studija, nakon razmatranja Izvještaja o rezultatu i toku odbrane doktorske disertacije, pod nazivom “Faktori suicidnog rizika – polne razlike”, kandidata mr Lidije Injac Stevović, broj: 1300 od 04.07.2011. godine, podnijetog od strane Komisije za odbranu doktorske disertacije, u sastavu: prof. dr Mirko Pejović, prof. dr Miroslava Jašović Gašić i prof. dr Mirko Peković, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za odbranu doktorske disertacije, broj: 1300 od 04.07.2011. godine, o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije “Faktori suicidnog rizika – polne razlike”, kandidata mr Lidije Injac Stevović.

2.Izvještaj iz tačke I ove Odluke upućuje se Senatu Univerziteta Crne Gore na dalji postupak.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin-dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1361
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Imenuju se članovi recenzentske Komisije, za rukopis, pod nazivom: »Brodska medicina i medicinska briga«, autora doc. dr Bogdana Pajovića i saradnika, u sastavu:

- Prof. dr Bogdan Ašanin, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
- Acc. prof. dr Goran Nikolić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.

II

Nakon obavljene recenzije istu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1360
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Imenuju se članovi recenzentske Komisije, za rukopis, pod nazivom: »Pleuralni izlivi«, autora doc. dr Milića Medenice:

- Prof. dr Milica Martinović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
- Prof. dr Dragan Mandarić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

II

Nakon obavljene recenzije istu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1362
Podgorica, 05.07.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore a u vezi sa članom 18 Pravilnika o specijalizacijama (»Sl. List RCG broj: 74/2006), Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 05.07.2011. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Imenuju se članovi Ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Radiologije, u sastavu:

- prof. dr Dragoslav Nenezić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – član;
- acad. prof. dr Goran Nikolić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici – predsjednik;
- prof. dr Đorđije Šaranović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – član

2. Specijalistički ispit iz Radiologije, polagaće:

- dr Valentina Vujović
- dr Dijana Račeta Mašić

3. Termin polaganja specijalističkog ispita biće naknadno utvrdjen.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan