• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 795
Podgorica, 25.05.2011. godine

Na osnovu člana 39,40 i 62 stav 7 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 24.05.2011. godine, utvrdilo je
PRIJEDLOG
O prepisu studenata

I
Student sa drugog Fakulteta koji je studirao po pravilim studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita – ECTS (po Bolonjskom procesu) može se prepisati na Medicinski fakultet u Podgorici pod uslovima:

- Student medicine na studijski program medicine;
- Student stomatologije na studijski program stomatologije;
- Student Visoke medicinske škole na studijski program Visoke medicinske škole.

II
Na svakoj godini, na kojoj je dozvoljen prepis, može se prepisati:

- Medicina........................................................ 5 studenata
- Stomatologija................................................. 3 studenta
- Visoka medicinska škola Berane.................... 3 studenta

U slučaju da se prijavi veći broj studenata, prednost ima kandidat, sa većom ukupnom prosječnom ocjenom.

III
Student se može prepisati pod uslovima koji važe za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta u Podgorici.
Student se prepisuje na godini, na kojoj je po našem nastavnom planu, stekao uslov da prijavi po prvi put 40 (četrdeset) ECTS kredita.
IV
Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan