• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1979
Podgorica, 09.09.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 64. (šezdesetčetvrtu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 20.09.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru studijske 2011/2012. godine;
2. Verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra, nakon dodatnog ispitnog roka, studijske 2010/2011. godine;
3. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 272 od 07.06.2011. godine i broj: 273 od 01.07.2011. godine;
4. Angažovanje nastavnika po eksternom Konkursu UCG od 01.07.2011. godine;
5. Angažovanje saradnika na period od tri godine (Konkurs od 05.07.2011. godine)
6. Doktorske studije:
- Izvještaj o upisu studenata na doktorske studije studijske 2011/2012. godine;
- verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra studijske 2010/2011. godine;
- Predlaganje Komisije za ocjenu doktorske disertacije mr sci med Vesne Bokan;
7. Plan organizacije nastave na Visokoj Medicinskoj školi Berane, za studijsku 2010/2011. godinu;
8. Klinički staž za studente VI godine;
9. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan