• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:2500
Podgorica,19.11.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 65. (šezdesetpetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za srijedu – 16.11.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Analiza toka realizacije nastave i rezultata prvih provjera znanja;
2. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 275 od 10.09.2011. godine;
3. Doktorske studije:
- Izvještaj o ocjeni teme polaznih istraživanja dr med Emira Muzurovića
4. Anketa studenata, za zimski semestar studijske 2011/2012. godine;
5. Recenzija rukopisa;
6. Konkurs za izbor u akademsko zvanje;
7. Pitanja i prijedloziSjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me


Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan