• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Prijedlog

I

Predlaže se kandidat prof. dr Miloš Cimbaljević, redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, za izbor člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU).

II

Prijedlog stupa na snagu danom donošenja.


O B R A Z L O Ž E NJ E

Nacionalni doprinos prof. dr Miloša Cimbaljevića je nesumnjiv. Kako je Crna Gora, dugi niz godina, citirana u medicinskoj, literaturi kao rezervat luksabilnog kuka, prof. dr Miloš Cimbaljević je u prvi plan postavio rješavanje tog problema. Razradio je i inagurisao metodu »kombinovanog liječenja luksabilnog kuka«. Prve rezultate takvog liječenja saopštio je, zapažen rad na Kongresu ortopeda i traumatologa (SICOT) u Minhenu 1987. godine. Od tada će ova metoda do današnjih dana, ostati suvjerena za djecu, starosne dobi od 1 do 3 godine.
Sticajem okolnosti, profesionalna aktivnost u regionu s obilježjem lukantnog žarišta, relativno nerazvijena služba usmjerena ka ranoj detekciji, prevenciji i ranom liječenju luksantne maformacije kuka, odredjeni običaji i predrasude naroda i narodnosti u Crnoj Gori.
Suočio se sa odraslom djecom sa ovim hendikepom. U to vrijeme uzdržavalo se od hirurškog zbrinjavanja u starije djece (3-14 godine) utoliko više jer neka iskustva iz prošlosti, ali i aktuelna i danas da ne treba tu djecu podvrgavati hirurškom liječenju Dr Cimbaljević, je oslanjajući se na iskustva hirurga iz okruženja, kao iskustva sopštena u stranoj literaturi pristupio hirurškom liječenju i ove kategorije djece.
Rezultati praćeni više godina, nakon operacije, pokazali su da je opravdano ići tim putem.
Na kongenitalno malformiranom kuku, uradio je preko 1000 operacija, za čiji rad je dobio više pohvala i priznanja.
Kao solidni poznavalac patologije kuka, boravio je kod poznatog prof. Bombelia (Milano-Italia), donosi metodu aplikacije Izoelastične totalne proteze kuka, koju sa saradnicima primjenjuje kod većeg broja pacijenata u Crnoj Gori.
Slijedeći tokove saznanja, tragajući za novim saznanjima boravio je u Kurganu (SSSR), kod poznatog prof. Ilizarova, koji se bavio produženjem slraćenih ekstremiteta i nesraslim prelomima, metode liječenja prenosi i uspješno plasira u Crnoj Gori.
U hirurškom opusu dr Cimbaljevića, ne zaostaje interesovanje za rješavanje Hirurgije kuka (korektivne osteotomije, karlice, actabularnog kompleksa, inplantacije proteza, uvodjenje modernih klinova i eksternih osteosinteza kod komplikovanih fraktura, što sve zahtjeva vrhunsko ortopedsko umijeće.
Naučno-istraživački rad prof. dr Miloša Cimbaljevića, je nadgradnja velikog kliničkog iskustva prikazao u Pregledu radova.
Pedagoško iskustvo prof. dr Miloša Cimbaljevića, prositče prevashodno iz kliničke prakse i naučno-istraživačkog rada i koji znalački prenosi na svoje studente.
Ortopedija je relativno mlada medicinska grana. Prof. dr Miloš Cimbaljević pripada drugoj generaciji ortopeda u Crnoj Gori. Dostignućima, uvodjenjem novih hirurških i konzervativnih terapijskih postupaka (operacija na dječjem kuku i stopalu, parcijalna i totralna proteza kuka, korektivni postupci u liječenju scoliose – Milvauke i TLSO mideri, produženje ekstremiteta, ekstrafokalna fiksacija preloma), svrstali su prof. dr Miloša Cimbaljevića u vodeća imena ortopedije.
Prof. dr Miloš Cimbaljevć je medicinskom doktrinom, modernim operativnim postupcima i pisanim udžbenicima unaprijedio ortopedsku hirurgiju.
Navedeni i drugi naučni i stručni doprinosi su razlog da ga sa zadovoljstvom predložimo, za člana CANU.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Goran Nikolić