• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2572
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.11.2011. godine, utvrdilo je


Z A K L J U Č A K


1. Usvaja se Izvještaj o održanoj nastavi i rezultatima prvih provjera znanja u zimskom semestru, studijske 2011/2012. godine, broj: 2559 od 15.11.2011. godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2573
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (»Sl. List RCG«, broj: 60/03), Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 16.11.2011. godine, razmatrajući Referat za izbor u akademsko zvanje, objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 275 od 10.09.2011. godine, utvrdio je sledeći:

P R I J E D L O G

Predlažemo, da se

Dr sci med Dragica Terzić, izabere u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, Medicinskog fakulteta u Podgorici, za predmet Infektivne bolesti.

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Konkurs, u dnevnom listu »Pobjeda«, od 02.04.2011. godine, za predmet Infektivne bolesti, Medicinskog fakulteta u Podgorici, prijavio se 1 (jedan) kandidat:

Dr sci med Dragica Terzić

U skladu sa članom 7 stav 1 i 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, napisani su Izvještaji o prijavljenom kandidatu i objavljeni u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj: 275 od 10.09.2011. godine.
Po isteku roka iz člana 7 stav 2 Pravila postupka izbora u akademska zvanja, Vijeće Medicinskog fakulteta, razmatralo je Izvještaje recenzenata i odlučilo kao u dispozitivu ovog Prijedloga.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2574
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, broj: 2394 od 21.10.2011. godine, kandidata dr med Emira Muzurovića, pod nazivom »Metabolički faktori rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija kod pacijenata na hemodijalizi«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Prof. dr Ljilja Gledović Musić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: interna medicina - kardiologija) - predsjednik
- Doc. dr Snežana Vujošević, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: interna medicina - endokrinologija) - mentor
- Prof. dr Marina Ratković, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: interna medicina - nefrologija) - komentor


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2576
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 16.11.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

O sprovođenju anketiranja na studijskim programima
Medicinskog fakulteta
(zimski semestar studijske 2011/2012. godine)


1. Anketiranje studenata Medicinskog fakulteta, svih studijskih programa i godina u zimskom semestru studijske 2011/2012. godine, će se održati od 12 - 15 nedelje nastave.
Tačan termin anketiranja (dan, vrijeme i mjesto) će biti naknandno istaknut na oglasnim tablama Fakulteta i škole i sajtu Fakulteta.

2. Anketiranjem će rukovoditi prodekan za nastavu prof. dr Milica Martinović, studijske programe medicina i stomatologija, a za studijski program Visoka medicinska škola Berane, doc. dr Bogdan Pajović.

3. Studenti organizatori anketiranja su:

- Lukač Edin - student povjerenik i predstavnici studenata svih studijskih programa, po godinama.

4. Obuka studentskih organizatora iz tačke tri ove Odluke obuhvata:

- Upoznavanje sa značajem i aktivnostima anketiranja;
- Načinom usklađivanja nastavnih obaveza i anketiranja;
- Popunjavanje ankete;
- Popunjavanje evidencionih tabela;
- Postupkom u slučaju nepredviđenih okolnosti i drugim pitanjima u vezi
sa anketiranjem

Obuku organizatora poterebno je obaviti najkasnije sedam dana prije početka anketiranja.


5. Upustvo studentima za pripremu i popunjavanje ankete istaći na oglasnim tablama Fakulteta i škole i na sajtu Fakulteta. Isto je sastavni dio ove Odluke.

6. Izvještaj o rezultatima anketiranja dostaviti radi analiziranja i usvajanja Komisiji za kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta i Vijeću Fakulteta.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na sajtu
i oglasnim tablama Fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2575
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i nakon razmatranja recenzija, broj: 2415 od 26.10.2011. godine i broj: 2487 od 07.11.2011. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Prihvata se recenzija rukopisa, pod nazivom »Pleuralni izlivi«, autora doc. dr Milića Medenice.

II

Odobrava se štampanje rukopisa iz tačke I ove Odluke kao monografija.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2577
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Imenuju se članovi recenzentske Komisije, za rukopis, pod nazivom: »Citohistološke i morfometrijske karakteristike kardiomiocita nastale imobilizacionim stresom pacova«, autora doc. dr Miroslava Radunovića i doc. dr Miodraga Radunovića:

- Prof. dr Vesna Bakić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: anatomija);
- Prof. dr Vesna Lačković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: histologija i embriologija).

II

Nakon obavljene recenzije istu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2579
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39, 40 i 83 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 16.11.2011. godine, utvrdilo je


P R I J E D L O G


1. Predlažemo da se raspiše Konkurs za izbor u akademsko zvanje, za predmete:

- Psihijatrija – 1 (jedan) izvršilac
- Hirurgija (opšta i endokrina hirurgija) - 1 izvršilac


2. Prijedlog se upućuje Rektoru Univerziteta Crne Gore, na saglasnost.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2574/1
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, i Izvještaja Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja broj: 2394 od 21.10.2011. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Studentu doktorskih studija dr med Emiru Muzuroviću, pored imenovanog mentora doc. dr Snežane Vujošević, imenuje se prof. dr Marina Ratković kao komentor za izradu polaznih istraživanja.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dr med Emir Muzurović podnio je Molbu Komisiji za polazna istraživanja, broj: 224/1 od 06.10.2011. godine, kojom moli da mu se zbog kompleksnosti planirane teme i neophodnosti multidisciplinarnog internističkog pristupa tokom rada planiranih polaznih istraživanja, odobri komentor prof. dr Marina Ratković, pored imenovanog mentora iz oblasti endokrinologije. Komisija je uvažila navedene razloge i predložila Vijeću da imenuje prof. dr Marinu Ratković za komentora.
Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKUTLETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan


DOSTAVLJENO
- studentu
- komentoru
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2578
Podgorica, 16.11.2011. godine

Na osnovu člana 28 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. List RCG. broj: 60/03, 45/10 47/11), člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, tačke 3 alineje 1 smjernice za unutrašnju kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju u RCG, a u vezi sa pokretanjem postupka za reakreditaciju Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 16.11.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Pristupa se procesu reakreditacije Medicinskog fakulteta i svih studijskih programa za period 2012-2017. godina.

2. Odluka se upućuje Univerzitetu Crne Gore na dalju proceduru.

O b r a z l o ž e nj e

Savjet za visoko obrazovanje Odlukom broj: 05-1/5-488 od 13.11.2007. godine, odobrio je Univerzitetu Crne Gore i njegovim studijskim programima izdavanje Sertifikata o reakreditaciji za period od 5 (pet) godina, počev od studijske 2007/2008. godine, odnosno od 01.09.2007. godine do kraja studijske 2011/2012. godine, odnosno 31.08.2012. godine. Navedenom Odlukom reakreditovani su studijski programi Medicinskog fakulteta (Medicina, Visoka medicinska škola Berane i Doktorske studije).

Odlukom Savjeta za visoko obrazovanje broj: 05-1/5-550 od 11.03.2008. godine, odobreno je izdavanje Sertifikata o početnoj akreditaciji za studijski program Stomatologija, u trajanju od 3 (tri) godine. Isti je važio do 11.03.2011. godine. U skladu sa zakonskom procedurom podnijet je Zahtjev za reakreditaciju studijskog programa Stomatologija. Navedeni postupak je u završnoj fazi, odnosno u fazi podnošenja Izvještaja od strane eksperata.
Shodno Pravilniku o reakreditaciju, Zahtjev za reakrediteaciju se podnosi najmanje 6 mjeseci prije isteka roka koji važi za reakreditaciju.

Centar za studije i kontrolu kvaliteta na osnovu važećih propisa u skladu sa nadležnostima definisanim Pravilnikom o organizaciji i radu sistema za obezbjedjenje i unapredjenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, pokrenuo je inicijativu da Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta predloži Vijećima Fakulteta da donesu Odluke o pokretanju postupka reakreditacije organizacione jedinice i studijskih programa, za period 2012-2017. godina.
Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2580
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

Predlaže se Vujović Teodora, student V (pete) godine studija medicine, za dodjelu studentske nagrade »19 decembar«, Glavnog grada - Podgorica, za 2011. godinu.

O b r a z l o ž e nj e

Vijeće Medicinskog fakulteta, predložilo je za dodjelu studentske nagrade »19 decembar«, Opštine Podgorica, za 2011. godinu, studenta medicine Vujović Teodoru.
U toku studijske 2010/2011. godine, imenovani student je postigao izuzetan uspjeh, položio je sve ispite i ostvario prosječnu ocjenu »A« (10,00).VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2581
Podgorica, 16.11.2011. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 16.11.2011. godine, donijelo je


O D L U K U

Predlaže se Vučinić Jelena, student IV (četvrte) godine studija medicine, za dodjelu nagrade najboljim studentima na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2011/2012. godinu.


O b r a z l o ž e nj e


Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, predložilo je Vučinić Jelenu, za dodjelu nagrade najboljim studentima Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2011/2012. godinu.
Student medicine Vučinić Jelena, upisala je IV (četvrtu) godinu studija, 2011/2012. godine.
Imenovana studentkinja je Medicinski fakultet upisala studijske 2008/2009. godine.
Navedeni student je postigao izuzetan uspjeh tokom studija, položio je sve ispite iz prethodnih godina i ostvario ukupnu prosječnu ocjenu »A« (9,99).VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin