• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:62
Podgorica, 20.01.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 66. (šezdesetšestu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 31.01.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o završetku nastave u zimskom semestru studijske 2011/2012. godine;
2. Verifikacija ocjena iz zimskog semestra studijske 2011/2012. godine;
3. Usvajanje Zahtjeva za reakreditaciju Medicinskog fakulteta i studijskih programa;
4. Usvajanje Plana i programa ponovne obuke za oblast Porodične medicine;
5. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 279 od 05.12.2011. godine;
6. Predlaganje Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, za izbor u akademska zvanja, po Konkursu od 16.12.2011. godine (Psihijatrija, Hirurgija (oblast: endokrina hirurgija);
7. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije i prijedlog Komisije za odbranu doktorske disertacije, za kandidata mr sci dr Vesnu Bokan Mirković;
- Imenovanje mentora za polazna istraživanja kandidatu dr med Ireni Tomašević Vukmirović;
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme magistarskog rada i formiranje Komisije za ocjenu magistarskog rada, kandidata dr med Balše Vujovića;
8. Izvještaj Disciplinske komisije;
9. Izbor novih članova Vijeća iz reda studenata;
10. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan