• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 656
Podgorica, 10.04.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 68. (šezdesetosmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 17.04.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Prijedlog broja studenata za upis na osnovnim i doktorskim studijama Fakulteta;
2. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje Komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja za kandidata dr med Nemanju Radojevića i dr med Veselinku Đurišić;
- Imenovanje mentora kandidatu dr med Ivani Čurović;
- Promjena mentora kandidatu dr med Ivani Durutović;
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni radnog naziva doktorske teze kandidata dr med Jelene Šćekić
- Imenovanje Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata dr med Arsima Kurtija;
3. Predlaganje Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, za izbor u akademska zvanja, po Konkursu od 21.03.2012. godine;
4.Prijedlog kandidata za dodjelu Plakete Univerziteta Crne Gore;
5. Predlaganje recenzenata za rukopis udžbenika iz Sudske medicine;
6. Anketa studenata za ljetnji semestar studijske 2011/2012. godine;
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan