• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Odluke Vijeća

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICISNKI FAKULTET
Broj: 695
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 89 Zakona o visokom obrazovanju, člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa aktom Univerziteta broj: 01/1-446 od 30.03.2012. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U

I Predlažemo, da broj studenata za upis u studijsku 2012/2013. godinu bude:

Studijski program:

1. MEDICINA ....................35 (tridesetpet) studenata na budžet
5 (pet) studenata stranih državljana
Ukupno: 40 studenata;

2. STOMATOLOGIJA .............. 17 (sedamnaest) studenata na
samofinansiranje
3 (tri) studenta strana državljana
Ukupno: 20 studenata

3. VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
BERANE .............................. 45 (četrdesetpet) studenata na
samofinansiranje
5 (pet) studenata stranih državljana
Ukupno: 50 studenata

U slučaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih državljana (tačka 1,2 i 3), za toliki broj proširiće se Rang lista kandidata sa državljanstvom Crne Gore (medicina, stomatologija, Visoka medicinska škola Berane).

Strani državljanin može steći pravo upisa ako ima isti ili veći broj bodova od kandidata – državljanina Crne Gore, koji se nalazi na zadnjem mjestu Rang liste, a stekao je pravo upisa.

II Prijedlog se upućuje Univerzitetu Crne Gore.


O b r a z l o ž e nj e

Medicinski fakultet predloženi broj studenata za upis na studijske programe za studijsku 2012/2013. godinu, naveden u dispozitivu ove Odluke, upisuje u kontinuitetu i isti je akreditovan prema kadrovskim, prostornim i materijalnim resursima Fakulteta.
Ne planira se upis budžetskih studenata na studijskom programu Stomatologija iz sljedećih objektivnih razloga:
Nastavu na studijskom programu Stomatologija, usled nedostatka sopstvenog kadra, u cjelini pokrivaju angažovani saradnici sa drugih Univerziteta (15 nastavnika sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, na osnovu Ugovora o saradnji), što je godišnji trošak od oko 84.000,00 eura (honorar za izvođenje nastave, smještaj i putni troškovi).
Ako se tome dodaju i sredstva za nabavku laboratorijskog materijala za izvođenje nastave i sredstva za neophodnu novu opremu i održavanje postojeće, koja su u studijskoj 2010/11. godini iznosila 28.507,48 eura, dolazimo do iznosa preko 100.000,00 eura koje treba Medicinski fakultet sam da isfinansira da bi se održao studisjki program Stomatologija.

Univerzitet Crne Gore je u svom Konsolidovanom Finansijskom planu za 2012. godinu Medicinskom Fakultetu opredijelio manje sredstava za isplatu bruto zarada i ugovorenih naknada koje se po važećem Kolektivnom ugovoru za Univerzitet Crne Gore isplaćuju iz BUDŽETA u iznosu od 256.322,40 eura na godišnjem nivou.
Na način kako se vrši prenos sredstava Univerzitet Crne Gore Medicinskom fakultetu umanjuje za 21,360,20 eura mjesečno, što je 31% ukupnih sredstava za isplatu bruto zarada i ugovorenih nadoknada za saradnike u nastavi :
- za bruto zarade zaposlenih 15,44%.
- nadoknade saradnicima –kliničarima 34,66%
- nadoknade dolazećim saradnicima – nerezidentima 100%

Pored navedenih sredstava za plate, Medicinski fakultet ne dobija od Univerziteta ni sredstva za materijalne troškove, neophodne za normalno odvijanje nastavnog procesa za budžetske studente. Ova sredstva su u 2011. godini iznosila 148.056,17 eura.
Ukoliko se nastavi ovakav način finansiranja, dovešće u pitanje funkcionisanje Fakulteta, a neminovno do pada kvaliteta djelatnosti Fakulteta (nastave, mobilnosti studenata i nastavnika, nabavke opreme za nastavu i nauku, naučnoistraživačkog rada i dr.)

Polazeći od principa utvrdjenih u dokumentu »Upisna politika na Univerzitetu Crne Gore«, a imajući u vidu gore navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan
DOSTAVLJENO
- Univerzitetu Crne Gore
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 696
Podgorica, 17.04.2012. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 13 stav 2 Pravila studiranja na doktorskim studijama broj: 832 od 20.04.2004. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U

I

Predlažemo, da broj studenata za upis na doktorske studije u studijskoj 2012/2013. godini, po studijskim programima bude:

- studijski program medicina .....................6 (šest) studenata, od čega 1 (jedan) strani državljanin;
- studijski program stomatologija..................6 (šest) studenata, od čega 1 (jedan) strani državljanin

II

Jedan kandidat strani državljanin ostvariće pravo upisa ukoliko se nalazi na Rang listi do broja koji je konkursom predvidjen za upis po studijskim programima.

III

U slučaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih državljana (alineja 1 i 2 tačke 1 ove Odluke), za taj broj biće primljeni kandidati sa državljanstvom Crne Gore po redosljedu sa Rang liste.

IV

Ukoliko se ne popuni broj planiran za upis na jednom studijskom programu, za toliki broj proširiće se upis na drugi studijski program.


V

Zadržava se utvrdjena visina školarine u iznosu od 1500 eura po semestru, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj: 07-857 od 07.06.2011. godine i Saglasnosti Ministarstva prosvjete i nauke, broj: 05-1/5-285/2 od 0907.2011. godine.

VI

Prijedlog se upućuje Univerzitetu Crne Gore.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 697
Podgorica, 17.04.2012. godine
Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U


1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, broj: 593 od 30.03.2012. godine, kandidata dr med Nemanje Radojevića, pod nazivom »Matematički model postmortalnog utvrdjivanja edema mozga na osnovu morfometrijskih parametara«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Prof. dr Bogdan Ašanin, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: neurohirurgija) - predsjednik
- Prof. dr Dragana Čukić, vanredni. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: sudska medicina) - mentor
- Prof. dr Miodrag Šoć, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: sudska medicina) - članVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 698
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu teme polaznih istraživanja, broj: 594 od 30.03.2012. godine, kandidata dr med Veselinke Đurišić, pod nazivom »Klinička prezentacija celijačne bolesti kod djece u Crnoj Gori, preporuke i vodič za rano prepoznavanje i dijagnostiku«.

2. Imenuje se Komisija za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja u sastavu;

- Prof. dr Mira Samardžić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: pedijatrija) - predsjednik
- Doc. dr Srđan Đuranović, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: interna medicina - gastroenterologija) - mentor
- Doc. dr Olivera Miljanović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: pedijatrija – medicinska i klinička genetika) - članVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan
DOSTAVLJENO
- Kandidatu
- Komisija (3x)
- a/a Vijeća


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 699
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a po prijedlogu rukovodioca doktorskih studija broj: 503 od 16.03.2012. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Odredjuje se prof. dr Miodrag Šoć, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, za mentora studentu doktorskih studija dr med Ivani Čurović, oblast istraživanja: sudska medicina, zaključno sa odbranom polaznih istraživanja.

2. Mentor iz tačke 1 ove Odluke, dužan je da pomaže studentu pri izboru metoda naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme i strukture rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 700
Podgorica, 17.04.2012. godineNa osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Pravila doktorskih studija, a nakon razmatranja Molbe za promjenu mentora, broj: 642 od 06.04.2012. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U

1. Usvaja se Molba dr med Ivane Durutović, broj: 642 od 06.04.2012. godine, i odobrava promjena mentora.

2. Prof. dr Vladimir Todorović - vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici (oblast: onkologija), imenuje se za mentora, umjesto doc. dr Vesne Miranović.

3. Ovom Odlukom stavlja se van snage:
- Odluka Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 493 od 16.03.2009. godine;
- Rješenje dekana broj: 508 od 18.03.2009. godine;
- Prijedlog mentora broj: 469 od 12.03.2009. godineVIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekanDOSTAVLJENO
- Prof. dr Vladimiru Todoroviću-mentor
- Kandidatu
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 701
Podgorica, 17.04.2012.godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 28 stav 2 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakuleta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U


Prihvata se Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze, pod radnim naslovom »»Ispitivanje dejstva blokatora jonskih kanala na parametre zbirnog akcionog potencijala izolovanog perifernog nerva na eksperimentalnom i kliničkom modelu neuropatskog bola«,«,
kandidata dr med Jelene Šćekić.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan


DOSTAVLJENO
- Senatu
- Dosije
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 702
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 27 Pravila doktorskih studija, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Imenuju se članovi Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze: »Genetsko sekvencioniranje multirezistentnih sojeva Klebsiella-e pneumoniae izolovanih kod ležećih pacijenata«, kandidata mr sci med Arsima Kurtija, i to:

- Prof. dr Vineta Vuksanović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: mikrobiologija i imunologija)
- Doc. dr Gordana Mijović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici (oblast: mikrobiologija i imunologija);
- Prof. dr Tanja Jovanović, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: mikrobiologija i imunologija);


2. Za mentora se predlaže prof. dr Vineta Vuksanović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.

3. Student, dr med Arsim Kurti, obavezan je da u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije iz tačke 1 ove Odluke, obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze.

4. Komisija u roku od 45 dana od dana javnog izlaganja podnosi Vijeću Medicinskog fakulteta Izvještaj, koji sadrži ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin – dekan

DOSTAVLJENO
- studentu
- komisija (3x)
- a/a Vijeća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 707
Podgorica, ________________. godine

Na osnovu člana 39, 40 i člana 83 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u cilju realizacije Konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja, koji je raspisan u dnevnom listu »Dan« od 21.03.2012. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici od 17.04.2012. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G
1. Predlažemo članove Komisije za razmatranje Konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademska zvanja kandidata, za predmete:

Hirurgija – oblast urologija

1. Prof. dr Sava Mićić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predmet: Hirurgija, oblast: urologija;
2.Prof. dr Aleksandar Vuksanović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predmet Hirurgija, oblast: urologija;
3.Prof. dr Bogdan Ašanin, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, predmet Hirurgija, oblast: neurohirurgija;

Hirurgija – oblast hepatobilijarna hirurgija:

1. Prof. dr Marinko Žuvela, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predmet Hirurgija, oblast: hepatobilijarna hirurgija;
2.Prof. dr Vasilije Kalezić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predmet Hirurgija, oblast:hepatobilijarna hirurgija;
3.Prof. dr Bogdan Ašanin, red. profesor Medicinskog fakulteta u Poddgorici, predmet Hirurgija, oblast: neurohirurgija;

Hirurgija (oblast: abdominalna hirurgija)

1.Prof. dr Zoran Krivokapić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, (predmet Hirurgija, oblast: abdominalna hirurgija);
2.Prof. dr Dragutin Kecmanović, red. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, (predmet Hirurgija, oblast: abdominalna hirurgija);
3.Prof. dr Bogdan Ašanin, red. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, (predmet Hirurgija, oblast: neurohirurgija);

Medicina rada

1. Prof. dr Jovanka Bislimovska-Karadžinska, red. profesor Medicinskog fakulteta u Skoplju, (oblast: Medicina rada);
2.Prof. dr Jadranka Mustajbegović , red. profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, (oblast: Medicina rada);
3.Prof. dr Milica Martinović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, (oblast: Patofiziologija);

Ginekologija i akušerstvo

1. Prof. dr Aleksandar Ljubić, van. profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, (oblast: Ginekologija i akušerstvo);
2.Prof. dr Mirjana Varjačić, red. profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, (oblast: Ginekologija i akušerstvo);
3.Prof. dr Milica Martinović, van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, (oblast: Patofiziologija);


2.Prijedlog se upućuje Senatu Univerziteta Crne Gore.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin - dekan


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 705
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa Pravilnikom o nagradjivanju najboljih studenata, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U

Predlaže se Kulosmanović Azra, doktor medicine, za dodjelu Plakete Univerziteta Crne Gore.


O b r a z l o ž e nj e


Vijeće Medicinskog fakulteta u Podgorici, predložilo je Kulosmanović Azru, za dodjelu Plakete Univerziteta Crne Gore.
Doktor medicine Kulosmanović Azra je završila osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u studijskog 2010/2011. godini, odbranom završnog rada dana 22.06.2011. godine.
Imenovana je Medicinski fakultet upisala studijske 2005/2006. godine.
Dr med Kulosmanović Azra je završila studije medicine u redovnom roku, postigla izuzetan uspjeh tokom studija i ostvarila ukupnu prosječnu ocjenu »B« (9,36).

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:703
Podgorica, 17.04.2012. godine

Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 17.04.2012. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Imenuju se članovi recenzentske Komisije, za rukopis, pod nazivom: »Sudska medicina«, autora prof. dr Dragane Čukić:

- Prof. dr Ljubo Dragović, šef Forenzičke medicine, Detroit, Mičigen, SAD (oblast:sudska medicina);
- Akad. prof. dr Dušan Dunjić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: sudska medicina);
- Prof. dr Branimir Aleksandrić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (oblast: sudska medicina)

II

Nakon obavljene recenzije istu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekanUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 759
Podgorica, 17.04.2012. godine


Na osnovu člana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 17.04.2012. godine, donijelo je


O D L U K U
O sprovođenju anketiranja na studijskim programima
Medicinskog fakulteta
(ljetnji semestar studijske 2011/2012. godine)


1. Anketiranje studenata Medicinskog fakulteta, svih studijskih programa i godina u ljetnjem semestru studijske 2011/2012. godine, će se održati od 12 - 15 nedelje nastave.
Tačan termin anketiranja (dan, vrijeme i mjesto) će biti naknandno istaknut na oglasnim tablama Fakulteta i škole i sajtu Fakulteta.

2. Anketiranjem će rukovoditi prodekan za nastavu prof. dr Milica Martinović, studijske programe medicina i stomatologija, a za studijski program Visoka medicinska škola Berane, doc. dr Bogdan Pajović.

3. Studenti organizatori anketiranja su:

- Lukač Edin - student povjerenik i predstavnici studenata svih studijskih programa, po godinama.

4. Obuka studentskih organizatora iz tačke tri ove Odluke obuhvata:

- Upoznavanje sa značajem i aktivnostima anketiranja;
- Načinom usklađivanja nastavnih obaveza i anketiranja;
- Popunjavanje ankete;
- Popunjavanje evidencionih tabela;
- Postupkom u slučaju nepredviđenih okolnosti i drugim pitanjima u vezi
sa anketiranjem

Obuku organizatora poterebno je obaviti najkasnije sedam dana prije početka anketiranja.


5. Upustvo studentima za pripremu i popunjavanje ankete istaći na oglasnim tablama Fakulteta i škole i na sajtu Fakulteta. Isto je sastavni dio ove Odluke.

6. Izvještaj o rezultatima anketiranja dostaviti radi analiziranja i usvajanja Komisiji za kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta i Vijeću Fakulteta.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na sajtu
i oglasnim tablama Fakulteta.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan