• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 276
Podgorica, 06.02.2013. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 74. (sedamdesetčetvrtu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za četvrtak – 14.02.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Verifikacija ocjena iz zimskog semestra studijske 2012/2013. godine;
2. Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru studijske 2012/2013. godine;
3. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 295 od 05.12.2012. godine;
4. Predlaganje komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje po Konkursu od 07.12.2012. godine;
5. Konkurs za izbor u nastavna zvanja za predmet Patološka fiziologija i laboratorijska medicina;
6. Doktorske studije:
-Izvještaj o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja kandidata: dr med Đurović Marije, dr med Lopičić Milene, dr med Kalinić Valentine, dr med Čičić Alme, dr med Jovićević Tamare;
- Izvještaj o ocjeni teme magistarskog rada kandidata dr med Čađenović Tanje i dr med Radović Saše i formiranje Komisije za ocjenu magistarskog rada;
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni radnog naziva doktorske teze kandidata mr sci Kurti Arsima i mr sci Maloku Halita;
- Imenovanje mentora za magistarski rad kandidata: dr med Dragnić Siniše;
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan