• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


ODLUKA

I

Predlaže se nastavni Plan i program za III (treću) godinu studija Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao u prilogu ove Odluke.

II

Ova Odluke sa prilozima dostavlja se Univerzitetu Crne Gore.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Miloš Cimbaljević