• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


ODLUKA

I

Nije usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta.II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Miloš Cimbaljević